Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie

 • Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw ochrony środowiska
 • w Wydziale Inspekcji w Szczecinie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie
  ul. Wały Chrobrego 4
  70-502 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin i teren woj. zachodniopomorskiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola przestrzegania przepisów prawnych i decyzji administracyjnych ustalających warunki korzystania ze środowiska,
 • prowadzenie działań pokontrolnych, w tym przygotowanie projektów wystąpień i zarządzeń pokontrolnych, decyzji administracyjnych oraz innych czynności wynikających z KPA,
 • współdziałanie z innymi pracownikami Inspekcji Ochrony Środowiska, a także z pracownikami innych służb kontrolnych, administracji rządowej oraz samorządowej,
 • bieżące prowadzenie rejestrów z realizowanych zadań,
 • przygotowywanie niezbędnych danych dla opracowania informacji i sprawozdań z realizowanych zadań,
 • uczestniczenie w działaniach związanych z zanieczyszczeniem środowiska w celu dokonania analizy przyczyn i ograniczenia skutków w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze poważnej awarii.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca zarówno w siedzibie urzędu jak i w terenie,
  wyjazdy służbowe,
  prowadzenie samochodu służbowego,
  praca wymagająca szczególnych właściwości psychofizycznych, dobrej komunikatywności oraz sprawności ruchowej,
  stanowisko wymaga dobrego wzroku oraz odporności na stres.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • stanowisko pracy znajduje się na III piętrze,
  w budynku znajduje się winda, brak podjazdów, bariery architektoniczne: schody, urządzenia higieniczno – sanitarne na każdej kondygnacji,
  stanowisko pracy wyposażone jest w monitor ekranowy, komputer, wspólną drukarkę, telefon.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • 5 lat doświadczenia zawodowego w przypadku wykształcenia średniego, związanego z ochroną środowiska lub pracy w administracji publicznej. 1 rok doświadczenia zawodowego w przypadku wykształcenia wyższego, związanego z ochroną środowiska lub pracy w administracji publicznej.

 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy Prawo ochrony środowiska,
  • znajomość procedur wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • umiejętność redagowania pism administracyjnych,
  • posiadanie prawa jazdy kat. B.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe techniczne lub związane z ochroną środowiska,
 • kursy i szkolenia z zakresu ochrony środowiska,
 • łatwość przyswajania nowych zagadnień,
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy,
 • kopia prawa jazdy kat.B.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Termin składania dokumentów:

  19-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie
  ul. Wały Chrobrego 4
  70-502 Szczecin
  z dopiskiem ,,Oferta pracy – Specjalista ds ochrony środowiska‘(decyduje data stempla pocztowego)

Inne informacje:

  Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny, życiorys zawodowy i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane. W ofercie prosimy podać adres poczty elektronicznej i nr telefonu. Kandydatki/kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym o terminach etapów naboru będą informowani pocztą elektroniczną lub telefoniczne. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferty kandydatek/kandydatów nie wyłonionych w trakcie naboru, którzy nie zażądali zwrotu dokumentów złożonych w związku z przeprowadzonym naborem są niszczone po zakończeniu procedury naboru, nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z osobami wybranymi w danym naborze. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: około 2000,00 zł brutto.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (91) 48 59 508.