Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie

 • Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw ochrony przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym
 • w Dziale Inspekcji w Koszalinie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie
  ul. Wały Chrobrego 4
  70-502 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Koszalin
 • Koszalin i teren województwa zachodniopomorskiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola przestrzegania przepisów prawnych i decyzji administracyjnych ustalających warunki korzystania ze środowiska,
 • prowadzenie działań pokontrolnych, w tym przygotowywanie projektów wystąpień i zarządzeń pokontrolnych, decyzji administracyjnych oraz innych czynności wynikających z KPA,
 • współdziałanie z innymi pracownikami Inspekcji Ochrony Środowiska, a także z pracownikami innych służb kontrolnych, administracji rządowej oraz samorządowej,
 • bieżące prowadzenie rejestrów z realizowanych zadań,
 • przygotowywanie niezbędnych danych dla opracowania informacji i sprawozdań z realizowanych zadań,
 • uczestniczenie w działaniach związanych z zanieczyszczeniem środowiska w celu dokonania analizy przyczyn i ograniczenia skutków w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze poważnej awarii.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca zarówno w siedzibie urzędu jak i w terenie,
  wyjazdy służbowe,
  prowadzenie samochodu służbowego,
  praca wymagająca szczególnych właściwości psychofizycznych, dobrej komunikatywności oraz sprawności ruchowej,
  stanowisko wymaga dobrego wzroku oraz odporności na stres.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • w budynku Delegatury w Koszalinie występują bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się osób z ograniczoną sprawnością ruchową,
  stanowisko pracy wyposażone jest w monitor ekranowy, komputer, wspólną drukarkę, telefon.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • 5 lat doświadczenia zawodowego w przypadku wykształcenia średniego, związanego z ochroną środowiska lub pracy w administracji publicznej. 1 rok doświadczenia zawodowego w przypadku wykształcenia wyższego, związanego z ochroną środowiska lub pracy w administracji publicznej.

 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy Prawo ochrony środowiska,
  • znajomość procedur wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • umiejętność redagowania pism administracyjnych,
  • posiadanie prawa jazdy kat. B.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe techniczne lub związane z ochroną środowiska,
 • kursy i szkolenia z zakresu ochrony środowiska,
 • łatwość przyswajania nowych zagadnień,
 • dyspozycyjność, staranność, rzetelność, obowiązkowość,
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy,
 • kopia prawa jazdy kat. B.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Termin składania dokumentów:

  19-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie
  ul. Wały Chrobrego 4
  70-502 Szczecin
  z dopiskiem ,,Oferta pracy – Specjalista ds. hałasu‘(decyduje data stempla pocztowego)

Inne informacje:

  Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny, życiorys zawodowy i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane. W ofercie prosimy podać adres poczty elektronicznej i nr telefonu. Kandydatki/kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym o terminach etapów naboru będą informowani pocztą elektroniczną lub telefoniczne. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferty kandydatek/kandydatów nie wyłonionych w trakcie naboru, którzy nie zażądali zwrotu dokumentów złożonych w związku z przeprowadzonym naborem są niszczone po zakończeniu procedury naboru, nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z osobami wybranymi w danym naborze. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: około 2000,00 zł brutto. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91 48 59 508.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.