Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

 • Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw administracyjno-technicznych
 • w Delegaturze WIOŚ w Radomiu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
  ul. Bartycka 110A
  00-716 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Radom
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
  Delegatura w Radomiu
  ul. Pułaskiego 9
  26-600 Radom

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych, środków trwałych w użytkowaniu, wartości niematerialnych i prawnych oraz kartotek wyposażenia ewidencji ilościowej w Delegaturze, przygotowywanie spisów inwentarza.
 • Prowadzenie gospodarki środkami transportu w Delegaturze.
 • Przygotowywanie wniosków zakupowych i dotyczących napraw, prowadzenie ewidencji wniosków, przygotowywanie zamówień i umów (w tym laboratorium) na realizację zaakceptowanych wniosków zakupowych. Opracowywanie planu zamówień publicznych (CPV) na następny rok kalendarzowy dla Delegatury.
 • Opracowywanie w porozumieniu z Wydz. A-T specyfikacji dostawy, usługi i wszelkiego rodzaju robót budowlanych z zakresu zamówień publicznych (przygotowywanie opisów przedmiotów zamówienia np. na zakup paliwa).Współpraca z komisjami przetargowymi, uczestniczenie w przetargach organizowanych przez WIOŚ w Warszawie. Przygotowywanie umów cywilno-prawnych we współpracy z radcą prawnym
 • Prowadzenie całokształtu spraw związanych z administrowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa będącego w trwałym zarządzie WIOŚ Delegatura w Radomiu w tym naliczanie i sporządzanie deklaracji podatku od nieruchomości, przygotowywanie projektów umów na wynajem pomieszczeń i prowadzenie innej dokumentacji w sprawach administrowanej nieruchomości ( np. książki obiektu budowlanego).
 • Dbałość o czystość i estetykę w budynku i na zewnątrz, nadzorowanie wykonywania usługi sprzątania oraz prawidłowe zabezpieczenie i ochrona majątku Delegatury.
 • Prowadzenie spraw związanych z archiwizowaniem dokumentów w Delegaturze, współpraca z Wydziałem Organizacyjno-Prawnym w zakresie realizacji spraw kadrowych pracowników Delegatury.
 • Zaopatrywanie Delegatury w środki trwałe, różnego rodzaju artykuły biurowe i materiały eksploatacyjne niezbędne do prawidłowego jej funkcjonowania.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Pracownik ok. 80% czasu poświęca na wykonywanie czynności
  o charakterze statycznym, związanych głównie z pracą przy biurku i komputerze. Ok. 20% czasu zajmują mu czynności o charakterze dynamicznym związane głównie z poruszaniem się po siedzibie Delegatury. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera, prowadzenie rozmów.
  Praca głównie w siedzibie urzędu.
  Stanowisko nie wymaga wysiłku fizycznego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest w siedzibie Delegatury WIOŚ w Radomiu w pomieszczeniach biurowych.
  Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, występują bariery architektoniczne, brak podjazdów i wind. Brak oznaczeń dla osób niewidomych.
  Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

  Inne
  Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to: sprzęt komputerowy, meble oraz sprzęt biurowy. Pomieszczenie biurowe wyposażone jest w szafy aktowe, oświetlenie sztuczne i naturalne.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o zamówieniach publicznych, przepisów prawa pracy, przepisów archiwalnych i finansowych

wymagania dodatkowe

 • kurs archiwalny I stopnia

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe we wskazanym obszarze

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  30-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  w Warszawie
  Delegatura w Radomiu
  ul. Pułaskiego 9
  26-600 Radom
  z dopiskiem : „oferta pracy”

Inne informacje:


  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Procedura naboru składa się z kilku etapów.
  I etap obejmuje sporządzenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne.
  II etap- test wiedzy, do którego zakwalifikowane zostają wszystkie osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
  III etap – rozmowa kwalifikacyjna.
  IV etap – zamieszczenie wyniku naboru.
  Test wiedzy obejmuje pytania ogólne z zakresu funkcjonowania administracji rządowej w województwie, ustawę o służbie cywilnej oraz pytania specjalistyczne dotyczące stanowiska, na które prowadzony jest nabór.
  Listy kandydatek/kandydatów zakwalifikowanych do dalszych etapów procedury naboru publikowane są na stronie internetowej BIP WIOŚ oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, przynajmniej na 3 dni kalendarzowe przed planowanym terminem kolejnego etapu wraz z informacją o terminie przeprowadzania testu wiedzy lub rozmowy kwalifikacyjnej.
  Wymagane dokumenty ( życiorys, list motywacyjny) i oświadczenia składane przez kandydatki/kandydatów ubiegających się o pracę powinny być własnoręcznie podpisane.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada
  2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: (48) 364-00-46.