Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach

 • Szef
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw zabezpieczenia logistycznego
 • w Wydziale Operacyjnym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Sztab Wojskowy
  w Katowicach
  ul. Francuska 30
  40-028 Katowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi gospodarkę materiałową WSzW w służbach: mundurowej, inżynieryjno – saperskiej i obrony przed bronią masowego rażenia w celu logistycznego zabezpieczenia;
 • uczestniczy w przygotowaniu do realizacji zadań wynikających z Wojennego Systemu Dowodzenia i utrzymaniu warunków do jego funkcjonowania w miejscu stałej dyslokacji i zapasowym miejscu osiągania gotowości do podjęcia działań;
 • współuczestniczy w opracowaniu oraz aktualizacji dokumentacji mobilizacyjnej i gotowości bojowej w zakresie logistycznego zabezpieczenia mobilizacyjnego rozwinięcia;
 • planuje i sprawuje nadzór nad racjonalnym wykorzystaniem przydzielonych limitów środków materiałowych oraz dokonuje okresowych analiz w celu zapewnienia prawidłowej realizacji nałożonych zadań;
 • uczestniczy w kontrolach działalności bieżącej prowadzonych w podległych wojskowych komendach uzupełnień w zakresie zabezpieczenia logistycznego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – krajowe wyjazdy służbowe;
  – udział w ćwiczeniach, treningach i szkoleniach.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek z windą z zewnątrz budynku.
  Wewnątrz budynku: winda, drzwi przeciwpożarowe, ograniczona możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich – konieczna asysta innego pracownika.
  Praca na stanowisku posiadającym monitor ekranowy powyżej 4 godzin dziennie.
  Nie występują uciążliwe (szkodliwe) niebezpieczne warunki pracy.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub do 1 roku doświadczenia w obszarze związanym z wykonywaniem zadań zabezpieczenia logistycznego.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów regulujących gospodarkę materiałową;
  • umiejętność obsługi komputera ze szczególnym uwzględnieniem poczty elektronicznej;
  • czytelny charakter pisma;
  • umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajne;
 • obsługa specjalistycznych programów komputerowych funkcjonujących w urzędzie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie dokumentów potwierdzających 1 rok 6 miesięcy doświadczenia w administracji lub do 1 roku doświadczenia w sprawach zabezpieczenia logicznego (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu);

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dyplomów, świadectw ukończonych kursów i szkoleń;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych.

Termin składania dokumentów:

  25-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach
  ul. Francuska 30, 40-028 Katowice.
  Dokumenty można składać osobiście – w Kancelarii Jawnej – w podpisanej, zamkniętej kopercie.
  Na kopercie należy zamieścić nr oferty z BIP KPRM.

Inne informacje:

  Kandydatka/kandydat zajmująca/zajmujący to stanowisko pracy może mieć nadany pracowniczy przydział mobilizacyjny zgodnie z art. 59a ust. 2 i 5 ustawy z dnia 21.11.1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
  Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  Niezbędnym elementem ofert kandydatów jest adres e-mail. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni wyłącznie pocztą elektroniczną o terminie kolejnego etapu naboru.
  Oferty otrzymane po terminie zostaną uznane za niespełniające wymagań formalnych (decyduje data wpływu).
  Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
  Brak powiadomienia jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydatki/kandydata.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 261124246.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.