Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu

 • Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz do spraw technicznych
 • W Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków we Wrocławiu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 0.75

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul.Władysława Łokietka 11
  50-524 WrocławMiejsce wykonywania pracy:

 • Wrocław i teren woj. dolnośląskiego
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowanie i aktualizacja planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i w sytuacjach kryzysowych, przeprowadzanie szkoleń w tym zakresie
 • opracowanie dokumentacji regulującej działania urzędu w czasie konfliktu zbrojnego i w sytuacjach kryzysowych
 • przeprowadzanie kontroli obiektów zabytkowych pod kątem zabezpieczeń przed pożarem i kradzieżą, przeprowadzanie szkoleń w tym zakresie
 • realizacja zadań pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych
 • nadzór nad eksploatacją budynków oraz gospodarką transportową jednostki
 • udział w przygotowaniu inwestycji oraz przeglądów gwarancyjnych, prowadzenie ewidencji dokumentacji projektowej i dokumentów rozliczeniowych
 • dokonywanie zakupu niezbednych urządzeń technicznych i sprzętu biurowego

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w terenie, wyjazdy służbowe • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy komputerze  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego praca na stanowisku związanym z zarządzaniem kryzysowym i na wypadek konfliktu zbrojnego w instytucjach sektora publicznego,przedsiębiorstwach prywatnych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość zasad budownictwa, przepisów z zakresu obronności kraju
  • obsługa programu Microsoft Office

wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego i spraw obronnych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  24-07-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
  Władysława Łokietka 11
  50-243 Wrocław


Inne informacje:


  Proponowane wynagrodzenie na stanowisku 1650,00 + wysługa lat (lata pracy potwierdzone świadectwami pracy)
  Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone.