Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim

 • Komendant
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw rekrutacji do Narodowych Sił Rezerwowych
 • w Wydziale Rekrutacji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  ul. Spółdzielców 24
  11-100 Lidzbark Warmiński

Miejsce wykonywania pracy:

 • Lidzbark Warmiński

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • typowanie żołnierzy rezerwy w celu przedstawienia im propozycji służby w ramach NSR
 • planowanie, organizowanie i koordynowanie współpracy TWKL, Pracowni Psychologicznej oraz jednostek wojskowych w celu realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego kandydatów do NSR
 • koordynowanie i sprawowanie bieżącego nadzoru nad przebiegiem procesu zawierania kontraktów na pełnienie służby w ramach NSR przez dowódców jednostek wojskowych w celu nadania przydziału kryzysowego
 • opracowywanie karty przydziału kryzysowego oraz realizowanie procedury nadawania przydziałów kryzysowych żołnierzom rezerwy do służby w ramach NSR
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie uchylenia przydziału kryzysowego z przyczyn fakultatywnych w celu opracowania decyzji Wojskowego Komendanta Uzupełnień w tej sprawie
 • opracowywanie materiałów informacyjnych oraz promocyjnych w celu publikacji ich na stronach internetowych organów administracji rządowej i samorządowej
 • prowadzenie bieżącej analizy stanu i struktury zasobów żołnierzy rezerwy w celu opracowywania zestawień obrazujących poziom, jakość i terminowość wykorzystania zasobów ochotników do służby w ramach NSR

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej
  – czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej
  – podróże służbowe
  – reprezentowanie urzędu w trakcie akcji promocyjnych ochotniczych form służby wojskowej, również w dni wolne od pracy
  – obsługa klientów urzędu

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, wymuszona pozycja ciała
  – podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy
  – obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę
  – budynek urzędu dwupiętrowy, stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na parterze, ale wymagające również poruszania się po całym obiekcie
  – brak windy, budynek niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  – na stanowisku nie występują uciążliwe i niebezpieczne warunki pracy

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • z zakresu obsługi programów komputerowych pakietu Microsoft Office
  • znajomość przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP
  • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
  • znajomość przepisów rozporządzenia w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej

wymagania dodatkowe

 • 1,5 roku doświadczenia w pracy w administracji wojskowej
 • obsługa systemu SPIRALA – ZINT
 • przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych
 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „ZASTRZEŻONE”
 • umiejętność negocjacji w sytuacji wyjściowej rozbieżności interesów stron
 • umiejętność podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie świadectw pracy

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  25-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  Spółdzielców 24
  11-100 Lidzbark Warmiński

Inne informacje:

  Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do urzędu) i oferty niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
  Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie konkursu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 524 7467.
  Na ww. stanowisko może być nadany (przez wojskowego komendanta uzupełnień) pracowniczy przydział mobilizacyjny oraz wymagane jest przyjęcie obowiązków jakie przepisy prawa przewidują w związku z tym przydziałem.
  Dokumenty aplikacyjne można odebrać w terminie 5 miesięcy od daty nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia złożenia ofert.
  Nawiązanie stosunku pracy od 01.07.2015 r.
  Wysokość wynagrodzenia miesięcznego brutto – ok. 2400 zł.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.