Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie

 • Komendant
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw rekrutacji do zawodowej służby wojskowej
 • w Wydziale Rekrutacji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W LUBLINIE
  ul. Spadochroniarzy 5, 20-043 Lublin


Miejsce wykonywania pracy:

 • LublinZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie całości spraw dotyczących działań promocyjnych i rekrutacyjnych do zawodowej służby wojskowej;
 • sporządzanie analiz i sprawozdań w zakresie powoływania do zawodowej służby wojskowej;
 • współdziałanie z jednostkami wojskowymi w zakresie wolnych stanowisk oraz zasad i kryteriów naboru obowiązujących w danych jednostkach wojskowych;
 • weryfikowanie danych wprowadzanych do Indywidualnych Zbiorów Ewidencyjnych z ewidencji papierowej

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
  – praca w siedzibie urzędu, możliwe wyjazdy służbowe
  – stres związany z bezpośrednią oraz telefoniczną obsługą interesanta


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca siedząca w pozycji wymuszonej przed monitorem ekranowym
  – praca w pokoju 3-osobowym
  – stres związany z bezpośrednią obsługą interesanta
  – budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
  – brak oznaczeń dla osób niewidomych
  – brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym lub głuchoniemym


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP
  • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
  • znajomość przepisów ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych wraz z aktami wykonawczymi
  • znajomość obsługi komputera (Word, Excel)
  • komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność

wymagania dodatkowe

 • 1 rok doświadczenia w pracy w administracji publicznej
 • znajomość SI SPIRALA-ZINT i SI ARCUS

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w administracji publicznej

Termin składania dokumentów:

  19-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie
  ul. Spadochroniarzy 5
  20-043 Lublin

Inne informacje:

  Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2080 zł/mies. + dodatek za wieloletnią pracę w służbie cywilnej (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej – t. jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 1111 z późn. zm.).

  Prosimy nie dołączać oryginałów dokumentów aplikacyjnych. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, a oferty osób, które nie zostały zatrudnione zostaną komisyjnie zniszczone.
  Zwracamy uwagę na poprawność treści wymaganych oświadczeń, własnoręczne podpisy pod wymaganymi dokumentami oraz opatrzenie ich bieżącą datą.

  O zachowaniu terminu składania ofert decyduje data wpływu do WKU w Lublinie.

  Planowany termin zatrudnienia: od 01.06.2015 r. do 31.03.2016 r.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.