Zakład Emerytalno-Rentowy MSW w Warszawie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw prowadzenia księgowości
 • w Wydziale Finansowo-Księgowym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Pawińskiego 17/21
  02-106 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • bieżące dekretowanie dowodów księgowych, ich ewidencja w informatycznym systemie finansowo-księgowym w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz pozabudżetowych
 • uzgadnianie obrotów i sald kont pomocniczych z saldami i zapisami księgi głównej na koniec każdego miesiąca
 • sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, sprawozdań w zakresie operacji finansowych, sprawozdań finansowych i przekazania ich dysponentowi środków budżetowych wyższego stopnia
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych do Głównego Urzędu Statystycznego, w celu realizacji ustawowego obowiązku
 • terminowe odprowadzanie pobranych dochodów budżetowych, podatków, składek ZUS oraz sporządzanie w tym zakresie dyspozycji przelewów, w celu realizacji ustawowego obowiązku
 • uzgadnianie miesięcznych i kwartalnych wydatków w zakresie wypłaty świadczeń społecznych z Wydziałem Wypłat
 • dokonywanie rozliczeń wypłaconych świadczeń społecznych podlegających finansowaniu przez ZUS i KRUS i sporządzanie korespondencji w tym zakresie

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • 1) praca biurowa,
  2) wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej,
  3) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
  4) użytkowane sprzęty: komputer, drukarka, niszczarka,
  5) oświetlenie naturalne i sztuczne.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Wejście do budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich.
  W budynku znajdują się dwie windy. Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, natomiast miejsce pracy znajduje się na czwartym piętrze. Praca wymaga od pracownika przemieszczania się pomiędzy piętrami w celu realizacji powierzonych zadań.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w pracy w finansach lub księgowości, w tym 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z obsługą finansowo-księgową w jednostkach budżetowych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dobra znajomość przepisów prawa finansowego, w szczególności ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi
  • znajomość zasad sporządzania sprawozdawczości budżetowej i finansowej
  • znajomość zasad prowadzenia rachunkowości
  • umiejętność syntetycznego myślenia

wymagania dodatkowe

 • ukończony kurs księgowy
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • umiejętność rozwiązywania problemów

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych i dodatkowych

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  23-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Zakład Emerytalno-Rentowy
  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
  ul. Pawińskiego 17/21
  02-106 Warszawa

Inne informacje:

  Na kopercie oraz w liście motywacyjnym należy zamieścić nr ogłoszenia z BIP KPRM.

  Proponowane wynagrodzenie: od 1,4 do 1,89 mnożnika kwoty bazowej + ew. wysługa lat.

  Wymagane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie BIP ZER w zakładce Praca w ZER MSW > Dokumenty do pobrania (http://www.zer.bip.msw.gov.pl/portal/zer/1043/5123/Oswiadczenie_kandydata.html ). Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.

  Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

  Za dokumenty złożone w terminie, uważa się dokumenty nadane w urzędzie pocztowym najpóźniej w ostatnim wskazanym w ogłoszeniu dniu (decyduje data stempla pocztowego).

  Odrzucone dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjne zniszczone.

  Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu weryfikacji zostaną powiadomieni mailowo.

  Zachęcamy osoby z niepełnosprawnością do przesyłania swoich dokumentów aplikacyjnych (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Techniki i metody naboru:
  – weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
  – sprawdzian wiedzy merytorycznej,
  – rozmowa kwalifikacyjna.