Zakład Emerytalno-Rentowy MSW w Warszawie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw legislacji i rozwoju organizacji
 • w Wydziale Organizacyjnym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  ul. Pawińskiego 17/21
  02-106 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opiniowanie projektów aktów prawnych w ramach uzgodnień wewnętrznych
 • opracowywanie i opiniowanie projektów regulacji wewnętrznych, projektów umów oraz spraw trudnych realizowanych w ramach zadań Wydziału
 • przygotowywanie propozycji rozwiązań i zmian do projektów aktów prawnych z zakresu właściwości Zakładu oraz koordynacja wewnętrznego procesu uzgadniania
 • uczestnictwo w pracach komisji powoływanych do spraw zamówień publicznych
 • analizowanie zmian w przepisach emerytalno-rentowych dotyczących merytorycznej działalności Zakładu
 • sprawowanie nadzoru nad zachowaniem spójności rozwiązań organizacyjnych w regulacjach wewnętrznych
 • prowadzenie rejestrów i kompletowanie regulacji wewnętrznych dotyczących działalności Zakładu
 • współpraca i bieżące kontakty z komórkami organizacyjnymi MSW

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • 1) praca biurowa,
  2) wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej,
  3) praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
  4) użytkowane sprzęty: komputer, drukarka, niszczarka,
  5) oświetlenie naturalne i sztuczne.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Wejście do budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich.
  W budynku znajdują się dwie windy. Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, natomiast miejsce pracy znajduje się na czwartym piętrze. Praca wymaga od pracownika przemieszczania się pomiędzy piętrami w celu realizacji powierzonych zadań.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z zamówieniami publicznymi lub z wykonywaniem prac legislacyjnych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność interpretacji przepisów prawnych
  • umiejętność swobodnego formułowania wypowiedzi na piśmie
  • umiejętność organizowania pracy własnej
  • dobra znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych, ochrony danych osobowych
  • dobra znajomość przepisów kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania administracyjnego

wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe o kierunku legislacja lub zamówienia publiczne
 • 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • zdolność analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • umiejętność obsługi systemu informacji prawnej
 • umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji
 • umiejętność negocjacji
 • znajomość zasad techniki prawodawczej
 • dobra znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz przepisów do niej wykonawczych
 • dobra znajomość przepisów o zaopatrzeniu emerytalno-rentowym

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych i dodatkowych

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  15-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Zakład Emerytalno-Rentowy
  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
  ul. Pawińskiego 17/21
  02-106 Warszawa

Inne informacje:

  Na kopercie oraz w liście motywacyjnym należy zamieścić nr oferty z BIP KPRM.

  Proponowane wynagrodzenie to ok. 2810,76 zł brutto + ew. wysługa lat.

  Wymagane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie BIP ZER w zakładce Praca w ZER MSW > Dokumenty do pobrania (http://www.zer.bip.msw.gov.pl/portal/zer/1043/5123/Oswiadczenie_kandydata.html ). Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.

  Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

  Za dokumenty złożone w terminie, uważa się dokumenty nadane w urzędzie pocztowym najpóźniej w ostatnim wskazanym w ogłoszeniu dniu (decyduje data stempla pocztowego).

  Odrzucone dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjne zniszczone.

  Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu weryfikacji zostaną powiadomieni mailowo.

  Zachęcamy osoby z niepełnosprawnością do przesyłania swoich dokumentów aplikacyjnych (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Techniki i metody naboru:
  – weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
  – sprawdzian wiedzy merytorycznej,
  – rozmowa kwalifikacyjna.