Archiwum Państwowe w Kaliszu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy archiwista
 • w Oddziale II Opracowania i Udostępniania Materiałów Archiwalnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Archiwum Państwowe w Kaliszu
  ul. Poznańska 207
  62-800 Kalisz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kalisz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kwerend,
 • opracowywanie materiałów archiwalnych,
 • popularyzacja (m.in. organizowanie wystaw i pokazów materiałów archiwalnych, przyjmowanie wycieczek młodzieży, studentów i innych grup społecznych, prowadzenie wykładów i zajęć lekcyjnych dla młodzieży, prowadzenie działalności popularyzatorskiej w środkach masowego przekazu).

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca przy monitorze ekranowym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca w siedzibie Archiwum na pierwszym piętrze, w budynku brak wind, podjazd dla wózków inwalidzkich wyłącznie przy wejściu głównym,
  – brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
  – narzędzia i materiały pracy – komputer, kserokopiarka, niszczarka, skaner.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe o kierunku historia ze specjalnością archiwalną
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
  • znajomość obsługi specjalistycznych programów (Access, pakiet Office),
  • znajomość przepisów archiwalnych,
  • znajomość zasobu archiwalnego,
  • umiejętność działania w sytuacjach stresowych.

wymagania dodatkowe

 • znajomość języka niemieckiego i rosyjskiego w stopniu podstawowym,
 • min. 6 miesięcy stażu lub praktyki w archiwum,
 • umiejętności organizacyjne,
 • umiejętność redagowania pism,
 • komunikatywność,
 • sumienność i rzetelność,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów, potwierdzających spełnianie wymagań koniecznych i dodatkowych.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej

Termin składania dokumentów:

  23-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Archiwum Państwowe w Kaliszu
  ul. Poznańska 207
  62-800 Kalisz


Inne informacje:

  Dokumenty aplikacyjne mogą być składane tylko w formie pisemnej – listownie lub osobiście.
  Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „nabór na stanowisko…”.
  O ważności aplikacji decyduje data stempla pocztowego.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania związanego z naborem.
  Oferty kandydatów nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
  Wymagane oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (62) 767-10-22.