Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu

 • Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy asystent
 • Sekcji Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego Wydziału Koordynacji Działań

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl

Miejsce wykonywania pracy:

 • Przemyśl

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w planowaniu i koordynacji działań sił i środków Oddziału w czasie sytuacji kryzysowej i podczas likwidacji ich skutków,
 • udział w przygotowywaniu i opracowaniu materiałów do dokumentacji obronnej i kryzysowej Oddziału oraz nadzór nad jej opracowaniem w jednostkach i komórkach organizacyjnych BiOSG,
 • przygotowywanie materiałów do opracowywanych przez Wydział Koordynacji Działań sprawozdań, analiz i planów,
 • uzupełnianie i bieżąca aktualizacja dokumentacji z zakresu zarządzania kryzysowego i podwyższania oraz obniżania gotowości obronnej Oddziału,
 • udział w planowaniu i przygotowaniu prowadzenia szczególnej ochrony obiektu Komendy Bieszczadzkiego Oddziału SG uznanego za ważny dla bezpieczeństwa i obronności państwa,
 • uczestniczenie w treningach, ćwiczeniach, szkoleniach i grach obronno-kryzysowych oraz szkoleniach organizowanych przez jednostki organizacyjne SG

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa z wykorzystaniem komputera, praca w siedzibie urzędu

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca w budynku 4-piętrowym z windą, budynek przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

  Inne
  Wynagrodzenie zasadnicze: 2.398,52 zł. brutto

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów z zakresu zarządzania kryzysowego oraz umiejętność stosowania ich w praktyce

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe
 • ukończone lub rozpoczęte studia na kierunku związanym z zarządzaniem kryzysowym lub bezpieczeństwem wewnętrznym państwa

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie zaświadczeń o ukończeniu kursów lub szkoleń,
 • kopie świadectw pracy,
 • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (w przypadku jego posiadania).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane,
 • brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów selekcji
 • oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie po zakończeniu naboru
 • do składania dokumentów zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Termin składania dokumentów:

  05-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
  Mickiewicza 34
  37-700 Przemyśl

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.