Urząd Morski w Gdyni

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy bosman portu
 • do spraw bezpieczeństwa ruchu i porządku w porcie
 • w Kapitanacie Portu Władysławowo

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia

Miejsce wykonywania pracy:

 • Władysławowo
 • ul. Hryniewickiego 2, 84-120 Władysławowo

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzorowanie porządku w porcie za pomocą monitoringu TV, prowadzenie rejestru wejść i wyjść jednostek
 • sprawdzanie stanu technicznego urządzeń cumowniczych, trapów, nabrzeży
 • podejmowanie doraźnych interwencji w stosunku do naruszających porządek portowy określony w przepisach portowych
 • ustalanie sprawców zanieczyszczeń w porcie i w basenach portowych
 • zabezpieczanie mienia wydobytego lub znalezionego w morzu
 • prowadzenie jednostek inspekcyjnych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
  – praca w terenie
  – nietypowe godziny pracy (równoważny system czasu pracy)
  – permanentna obsługa klientów zewnętrznych

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Czynniki szkodliwe dla zdrowia:
  – praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie
  – zmienne warunki atmosferyczne praca w terenie
  – praca nocna
  Narzędzia i materiały pracy:
  – komputer
  Infrastruktura – bariery architektoniczne:
  – brak windy
  – brak podjazdu
  – brak schodołazu
  – toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
  – drzwi nieodpowiedniej szerokości
  – brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku bosman portu
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów morskiego prawa publicznego
  • komunikatywna znajomość języka angielskiego
  • znajomość przepisów portowych
  • znajomość prowadzenia jednostki inspekcyjnej

wymagania dodatkowe

 • świadectwo starszego marynarza

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  22-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Morski w Gdyni
  Kancelaria Ogólna
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
  z dopiskiem: Nr ogłoszenia o naborze – …………………

Inne informacje:

  • oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),
  • Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefoniczne lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru,
  • aplikacje odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
  • proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 2 257, 98 zł
  • do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu
  • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. : 58 674 19 29 lub 58 355 31 72.