Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

 • Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy ekspert
 • do spraw zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym
 • w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Al. J. Ch. Szucha 23
  00-580 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • 1. Pełnienie funkcji inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego, zapewniając zgodnie z przepisami prawa przetwarzanie informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych oraz nadzorowanie pracy lokalnych inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 • 2. Kontrolowanie zgodności funkcjonowania systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych z dokumentacją bezpieczeństwa w celu zapewnienia ich sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania.
 • 3. Przeprowadzanie audytów systemów i sieci teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych w celu sprawdzenia ich bezpiecznego funkcjonowania.
 • 4. Udział w procesie zarządzania ryzykiem w systemach teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych w MSZ, jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Zagranicznych oraz innych jednostkach organizacyjnych eksploatujących systemy teleinformatyczne, których organizatorem jest Minister Spraw Zagranicznych.
 • 5. Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa przetwarzania informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych w celu określenia przyczyn i przebiegu oraz przedsięwzięcia adekwatnych środków zaradczych w celu wyeliminowania lub zredukowania możliwości powtórzenia się incydentu w przyszłości.
 • 6. Opiniowanie dokumentacji bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji i niedopuszczenia do powstania potencjalnej możliwości zagrożenia, zapewniając jednocześnie zgodność dokumentacji z przepisami prawa, zaleceniami ABW, NATO i UE, normami i dobrymi praktykami.
 • 7. Udział w projektowaniu systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania informacji już na etapie projektu, eliminowania nowych zagrożeń oraz skutecznej implementacji nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych.
 • 8. Analizowanie obszaru bezpieczeństwa informacji niejawnych w celu eliminowania nowych zagrożeń oraz skutecznej implementacji nowych rozwiązań technicznych, organizacyjnych i prawnych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • 1. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
  2. Zagrożenie naciskami grup przestępczych.
  3. Zagrożenie korupcją.
  4. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub prowadzenie kontroli w innych urzędach.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.
  W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe o profilu informatyka, teleinformatyka, elektronika, telekomunikacja, elektrotechnika, automatyka i robotyka
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze bezpieczeństwa informacji niejawnych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
  • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ŚCIŚLE TAJNE”, „TRES SECRET UE/EU TOP SECRET” i „NATO COSMIC TOP SECRET” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu
  • specjalistyczne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego prowadzonego przez ABW albo SKW lub zgoda na poddanie się szkoleniu
  • specjalistyczne szkolenia związane z problematyką bezpieczeństwa informacji, poparte certyfikatami
  • znajomość aktów prawnych właściwych dla opisywanego stanowiska: krajowych, UE i NATO
  • znajomość norm, zaleceń i wytycznych związanych z ochroną informacji niejawnych
  • znajomość zagadnień związanych z systemami teleinformatycznymi z uwzględnieniem zagadnień związanych z funkcjonowaniem sieci teleinformatycznych
  • znajomość metod i technik projektowania systemów teleinformatycznych
  • znajomość zagadnień związanych z kryptograficzną ochroną informacji, umiejętność obsługi specjalistycznego oprogramowania wspomagającego prowadzenie analiz z zakresu informatyki śledczej
  • dyspozycyjność – gotowość do częstych wyjazdów służbowych, pracy poza ministerstwem oraz poza granicami kraju

wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe o profilu bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo informacji lub pokrewne
 • powyżej 4 lat doświadczenia zawodowego w administracji
 • znajomość języka rosyjskiego na poziomie B2
 • umiejętności: współpracy/pracy w zespole, negocjacji, pracy w sytuacjach kryzysowych i pod presją czasu

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, złożone według wzoru określonego w ww. ustawie – dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • kwestionariusz aplikacyjny znajdujący się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSZ (bip.msz.gov.pl) w zakładce Praca i Kariera – Praca w MSZ – Pliki do pobrania
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie
 • kopie dokumentów potwierdzających kursy, szkolenia
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ŚCIŚLE TAJNE”, „TRES SECRET UE/EU TOP SECRET” i „NATO COSMIC TOP SECRET” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody
 • w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe. Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia/departament-strategii-enic-naric-polska.html
 • wszelkie dokumenty załączane do oferty przez kandydatki/kandydatów wystawione

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  31-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  al. J. Ch. Szucha 23
  00-580 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie oraz w aplikacji: BOIN 65/2015

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto od ok. 5059 PLN do ok. 7307 PLN oraz dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
  Dz. U. z 2014, poz. 1111- j.t. z późn. zm.).
  Decyduje data wpływu dokumentów do MSZ – Dziennik Podawczy czynny w godzinach 8.15 – 16.15.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

  Dokumenty powinny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób nie wskazanych
  do zatrudnienia będą zniszczone.

  W ofercie należy podać adres e-mail. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani będą informowani e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.
  Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Naboru pod numerem telefonu:
  +48 (22) 523 78 06.

  Nabór jest prowadzony z uwzględnieniem równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane
  z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.