Izba Skarbowa w Białymstoku

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy informatyk
 • do spraw administrowania systemami informatycznymi
 • w Drugim Oddziale Informatyki

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Białymstoku
  ul. Słonimska 1
  15-026 Białystok

Miejsce wykonywania pracy:

 • Siemiatycze
 • Urząd Skarbowy w Siemiatyczach
  ul. Pałacowa 18
  17-300 Siemiatycze

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • administrowanie, instalowanie, konfigurowanie i konserwowanie sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowych,
 • wdrażanie nowych systemów i aplikacji usprawniających pracę, instalowanie nowych wersji eksploatowanych systemów, aplikacji i słowników,
 • zarządzanie użytkownikami oraz określanie ich prawa dostępu do aplikacji eksploatowanych w urzędach skarbowych,
 • sporządzanie dziennych, okresowych kopii zabezpieczających, analizowanie logów systemowych, wykonywanie zabezpieczeń systemów plików, przeglądanie i analizowanie dzienników zdarzeń,
 • przygotowywanie informacji, zestawień i analiz z baz danych,
 • zbieranie i analizowanie uwag użytkowników dotyczących działania aplikacji oraz przekazywanie problemów do Service Desku,
 • nadzorowanie i kontrolowanie użytkowników w zakresie przestrzegania przepisów i instrukcji wewnętrznych dotyczących przetwarzania danych, monitorowanie uprawnień i logów dostępu do aplikacji, prowadzenie rejestracji i ewidencji uprawnionych użytkowników systemów i aplikacji do przetwarzania danych osobowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
  – użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka),
  – praca pod presją czasu,
  – nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań dla stanowisk administracyjno-biurowych z obsługą komputera oraz elektryczne urządzenia biurowe (drukarka, niszczarka, kserokopiarka),
  – większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, praca wymaga sprawności obu rąk,
  – oświetlenie sztuczne i naturalne,
  – stanowisko pracy znajduje się na piętrze budynku,
  – stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych,
  – na parterze budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych,
  – budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, nie posiada windy.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze informatyki
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • komunikatywność,
  • odporność na stres,
  • rzetelność,
  • umiejętność analizy baz danych oraz programowania SQL,
  • umiejętność samokształcenia,

wymagania dodatkowe

 • umiejętność administrowania systemem operacyjnym Linux,
 • znajomość środowiska Windows,
 • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem aplikacji bazodanowych.
 • praca na stanowisku administratora systemów teleinformatycznych,
 • praca w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy i dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  10-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Słonimska 1
  15-026 Białystok

  z dopiskiem „starszy informatyk”

Inne informacje:

  Etapy, metody oraz techniki naboru:
  – weryfikacja ofert pracy pod względem spełniania wymagań formalnych,
  – sprawdzian praktyczny,
  – rozmowa kwalifikacyjna.

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2934,43 zł.

  O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Izby Skarbowej w Białymstoku. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu, razem z ofertami odrzuconymi w trakcie postępowania selekcyjnego, zostaną komisyjnie zniszczone. W przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o innej treści niż wskazana w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych. Wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać własnoręczny podpis kandydata. Z dokumentów potwierdzająch wymagane doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego. W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu.

  Kandydaci, których oferty zostały odrzucone, zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

  Kandydaci, których oferty spełniły wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie, miejscu, metodach i technikach, jakie będą stosowane w postępowaniu selekcyjnym oraz progach punktowych, których uzyskanie gwarantuje udział w kolejnym etapie postępowania selekcyjnego.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 85 869 60 21