Komenda Powiatowa Policji w Radzyniu Podlaskim

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy informatyk
 • do spraw Łączności i Informatyki
 • Jednoosobowe Stanowisko ds. Łączności i Informatyki

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji w Radzyniu Podlaskim, ul. Warszawska 100a, 21-300 Radzyń Podlaski

Miejsce wykonywania pracy:

 • Radzyń Podlaski
 • Komenda Powiatowa Policji w Radzyniu Podlaskim, ul. Warszawska 100a, 21-300 Radzyń Podlaski

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zapewnienie ciągłości pracy oraz prawidłowego funkcjonowania sprzętu i systemów informatycznych i łączności oraz pełnienie funkcji administratora lokalnego w jednostce,
 • Administrowanie sprzętem i oprogramowaniem komputerowym w jednostce, konfigurowanie sprzętu komputerowego PC, KSP, MTN, MTP, nadzór nad bezawaryjną pracą systemów i urządzeń informatycznych podpiętych do Policyjnej Sieci Transmisji Danych oraz nadawanie uprawnień do pracy w systemach informatycznych Policji. Prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego.
 • Administrowanie sprzętem i systemami łączności, nadzór nad bezawaryjną pracą systemów i urządzeń, prowadzenie ewidencji sprzętu łączności.
 • Konfigurowanie sprzętu oraz lokalne administrowanie stanowiskami ODN, EKSD, KCIK, PSI oraz podłączonych do sieci Internet.
 • Zapewnienie prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji policyjnych systemów informatycznych w zakresie wprowadzania i uzyskiwania danych źródłowych wytworzonych w Komendzie.
 • Eksploatowanie i techniczne utrzymanie w stałej gotowości urządzeń oraz systemów łączności policyjnej w koordynacji z Wydziałem Łączności i Informatyki w Lublinie oraz dokonywanie zabiegów konserwacyjnych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca wykonywana w siedzibie urzędu na I piętrze w godz. 7:30-15:30 (mogą zdarzyć się nietypowe godziny pracy)

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – naturalne i sztuczne oświetlenie,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
  – sporadyczne wyjazdy służbowe
  – w budynku znajduje się winda, brak toalet przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych

  Inne
  Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: wysokość mnożnika 1, 095 kwoty bazowej, tj. 2051,85 zł. miesięcznie brutto.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe informatyczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z obsługą informatyczną.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ”tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego- przyjecie na stanowisko uzależnione jest od pozytywnego zakończenia postępowania sprawdzającego skutkującego wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli „tajne”
  • znajomość obsługi sprzętu i oprogramowania informatycznego Word, Excel, Access oraz systemów operacyjnych rodziny MS Windows oraz Unix i Linux

wymagania dodatkowe

 • umiejętność planowania i organizacji pracy.
 • umiejętność diagnozowania i naprawy sprzętu komputerowego,
 • zdolności analityczne oraz syntetyczne,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  12-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  Warszawska 100a
  21-300 Radzyń Podlaski

Inne informacje:

  Techniki i metody selekcji:
  – weryfikacja ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych,
  – test wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, zadania praktyczne,
  – rozmowa kwalifikacyjna.
  Oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Oferty można składać w godzinach pracy urzędu (7.30 – 15.30). Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie zaproszeni do siedziby komendy w celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 83 351 22 05 lub 83 351 22 16. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Decyduje data stempla pocztowego. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.