Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw uzgodnień
 • w Wydziale Uzgodnień i Zagospodarowania Przestrzennego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Oddział w Krakowie
  ul. Mogilska 25
  31-542 Kraków

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie i ewidencjonowanie decyzji administracyjnych w sprawach: lokalizacji i umieszczenia, przebudowy lub remontu obiektów budowlanych i urządzeń obcych w pasie drogowym oraz przy drogach, lokalizacji i przebudowy zjazdów z dróg , przesyłanie wniesionych w tych sprawach środków zaskarżenia do organu wyższej instancji, uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji projektowych,
 • ewidencjonowanie i przygotowywanie postanowienia w sprawach uzgadniania projektu decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego,
 • współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, opiniowanie projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz ewidencjonowanie, opiniowanie i uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa,
 • uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji projektowych remontów, przebudów i budów dróg realizowanych przez inwestora zewnętrznego,
 • ewidencjonowanie i opiniowanie zmian zagospodarowania terenów w zakresie możliwości włączenia do ruchu drogowego, lokalizacji obiektów budowlanych i urządzeń obcych na terenach przyległych do pasa drogowego,
 • rozpatrywanie wniosków w sprawach zakończonych postanowieniem w zakresie uzgadniania projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zakończonych decyzją administracyjną z zakresu zadań Rejonu odnośnie zajęcia pasa drogowego, wymierzenia kar za np. zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi,
 • współpraca z urzędami, instytucjami oraz wydziałami Oddziału w zakresie prowadzanych zagadnień celem rozpatrzenia lub ustalenia wspólnego stanowiska odnośnie planowanych do realizacji inwestycji, w sposób nie ograniczający możliwości budowy i przebudowy dróg,
 • opiniowanie i ewidencjonowanie projektów podziałów działek przyległych do pasa drogowego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności i związana jest z wyjazdami służbowymi na terenie Oddziału polegającymi na przeprowadzaniu wizji lokalnych w terenie,
  – obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,
  – liczne kontakty z urzędami, instytucjami, podmiotami zewnętrznymi, interesantami, projektantami oraz stres związany z tymi kontaktami,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
  – czynności merytoryczne i administracyjne wykonywane w trakcie pracy biurowej w pozycji siedzącej, praca przy komputerze, oświetlenie naturalne i sztuczne,
  – praca w terenie – wyjazdy w teren, w charakterze kierującego z wykorzystaniem samochodu służbowego nieprzystosowanego do używania przez osoby z niepełnosprawnością ruchową,
  – bariery architektoniczne: brak podjazdów do budynku przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustaw: o drogach publicznych, prawa budowlanego i planowania przestrzennego, postępowania administracyjnego,
  • umiejętność obsługi komputera – Pakiet MS Office,
  • prawo jazdy kat. B

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe w zakresie inżynierii lądowej,
 • 1 rok doświadczenia w pracy w drogownictwie lub administracji drogowej,
 • uprawnienia budowlane z zakresu budownictwa drogowego, przynależność do OIIB – posiadanie aktualnego zaświadczenia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających rok doświadczenia zawodowego w drogownictwie (np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne z których wynika okres zatrudnienia i zajmowane stanowisko),
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

Termin składania dokumentów:

  12-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Krakowie
  ul. Mogilska 25
  31-542 Kraków
  (z dopiskiem na kopercie: „Oferta pracy – Starszy Inspektor w Wydziale Uzgodnień i Zagospodarowania Przestrzennego)

Inne informacje:

  Informacja o metodach naboru:
  – I etap – weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,
  -II etap – pisemny test wiedzy w przypadku dużej ilości ofert spełniających wymagania formalne (powyżej 8),
  – III etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy z pisemnego testu wiedzy uzyskają min 70 % punktów, a w przypadku braku testu pisemnego, z wszystkimi kandydatami, którzy spełniają warunki formalne.

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: ustalone wg mnożnika kwoty bazowej maksymalnie 1,6
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dane osobowe kandydatów/kandydatek zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, Poz. 94 ze zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tj. Dz. U. z 2014, poz. 1111 ze zm.).

  Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf

  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (12) 417-21-44, 417-21-33.