Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw gruntów i geotechniki
 • w Wydziale Technologii-Laboratorium Drogowym w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Oddział GDDKiA w Rzeszowie
  ul. Rejtana 8a
  35-959 Rzeszów

Miejsce wykonywania pracy:

 • Rzeszów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie wspólnie z innymi członkami Zespołu analizy wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych gruntów, kruszyw, wyniki badań terenowych w zakresie geotechniki w celu określenia poziomu zgodności uzyskanych wyników z wymaganiami,
 • monitorowanie terminowości prowadzonych badań, przygotowywanie danych do monitoringu jakości z badań wykonanych na realizowanych zadaniach drogowych i mostowych w celu przekazania Kierownikowi Zespołu Gruntów i Geotechniki,
 • wykonywanie badań laboratoryjnych gruntów i kruszyw w celu określenia przydatności tych gruntów do robót ziemnych,
 • wykonywanie terenowych badań geotechnicznych w celu rozpoznania i oceny warunków gruntowo wodnych terenu,
 • pobieranie w terenie, transportowanie i przygotowywanie prób gruntów i kruszyw w celu przeprowadzenia badań laboratoryjnych,
 • współpraca z Nadzorem w zakresie realizowanych przez Oddział zadań inwestycyjnych, celem określenia terminów i lokalizacji pobierania próbek i wykonywania badań terenowych,
 • współuczestnictwo przy wykonywaniu określonych wskazanych zadań realizowanych na innych stanowiskach pracy w Zespole w celu zapewnienia pomocy przy wykonywaniu tych zadań,
 • przyjmowanie, rejestrowanie oraz prawidłowo przechowywanie a następnie likwidowanie prób laboratoryjnych w celu właściwego ich nadzorowania.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca na tym stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie działania Oddziału,
  – obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych, a także w pomieszczeniach laboratoryjnych z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolnych i pomiarowych.
  – budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
  – praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
  – podczas pobytu w terenie i na realizowanych budowach, koniczność przebywania na wysokościach, pod ruchem i w hałasie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
  • znajomość norm, wytycznych technicznych i metod badań w obszarze działalności zespołu
  • prawo jazdy kat. B,
  • znajomość obsługi komputera, oraz programów pakietu Office.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe z zakresu budownictwa, geologii lub geotechniki
 • prawo jazdy kat. B i E
 • znajomość umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego i specjalistycznego,
 • znajomość normy Zarządzania jakością – norma PN-ENISO/IEC 17025

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 •  kopie dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe.

Termin składania dokumentów:

  16-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Rzeszowie
  ul. Legionów 20
  35-959 Rzeszów

Inne informacje:

  Informacja o metodach naboru:
  – test wiedzy (w przypadku dużej liczby ofert spełniających wymagania formalne – pow. 10)
  – rozmowa kwalifikacyjna
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: ustalone wg mnożnika kwoty bazowej maksymalnie 1,96
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dane osobowe kandydatów/kandydatek zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.). Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf
  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (17) 85-340-71 nr wew.214.