Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • w Biurze Zdrowia i Ochrony Zwierząt

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Główny Inspektorat Weterynarii
  ul. Wspólna 30
  00-930 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w prowadzeniu spraw związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt, w tym spraw związanych z zapobieganiem wystąpieniu, wykrywaniem i likwidowaniem tych chorób, w szczególności chorób zakaźnych zwierząt, dla których sporządza się plany gotowości zwalczania, a także udział w prowadzeniu spraw dotyczących nowopojawiających się chorób zakaźnych zwierząt
 • prowadzenie spraw związanych z aktualizacją planów gotowości oraz uczestniczenie w prowadzeniu spraw związanych z opracowywaniem lub zmianą planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • prowadzenie spraw związanych z przepływem informacji w ramach stosowania weterynaryjnego systemu informatycznego ADNS
 • udział w dokonywaniu analiz i oceny sytuacji epizootycznej w Polsce i w krajach, z którymi Polska utrzymuje lub może utrzymywać stosunki gospodarcze
 • udział w zarządzaniu kryzysem w zakresie sytuacji związanych z wystąpieniem chorób zakaźnych zwierząt, dla których sporządza się plany gotowości zwalczania tych chorób
 • udział w przygotowaniu i merytorycznej obsłudze prac Głównego Lekarza Weterynarii w ramach Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego przy Radzie Ministrów oraz uczestniczenie w Zespole Zarządzania Kryzysowego Głównego Lekarza Weterynarii
 • udział w przygotowywaniu instrukcji dla przedstawiciela Polski oraz uczestniczy w posiedzeniach Stałego Komitetu Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt i/lub grup roboczych Komisji Europejskiej w zakresie kompetencji Wydziału

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa z użyciem monitora ekranowego. Praca wykonywana w pozycji przemiennej 8 godzin dziennie na terenie Głównego Inspektoratu Weterynarii. Praca lekka, mały wydatek energetyczny.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe i elektryczne urządzenia biurowe.
  Stanowisko znajduje się na IV piętrze w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (ul. Wspólna 30). Budynek jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście główne (od. ul. Wspólnej) bez barier architektonicznych. Wejście od ul. Żurawiej wyposażone jest w ruchomą platformę do transportu wózka. Schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. W budynku znajduje się sześć wind.

  Inne
  Delegacje krajowe i zagraniczne.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w Inspekcji Weterynaryjnej lub administracji publicznej na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
  • znajomość przepisów weterynaryjnych w zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, zarządzania kryzysowego, prawa administracyjnego
  • kreatywność, samodzielność, inicjatywa, rzetelność, komunikatywność, terminowość
  • bardzo dobra organizacja pracy własnej, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, umiejętności redakcyjne

wymagania dodatkowe

 • gotowość do wyjazdów służbowych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • świadectwa pracy i/lub zaświadczenie o obecnym zatrudnieniu

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje

Termin składania dokumentów:

  19-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Inspektorat Weterynarii
  Wspólna 30
  00-930 Warszawa
  z dopiskiem: „oferta pracy” i numerem ogłoszenia

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie: ok. 3000 zł brutto.
  Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
  Kandydaci zakwalifikowani do naboru zostaną powiadomieni telefoniczne lub e-mailem o jego terminie.
  Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.
  Wzór oświadczeń dla kandydata do pobrania ze strony www.wetgiw.gov.pl – zakładka Praca
  Dodatkowe informacje: (22) 502-31-74.