Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw nadzoru i kontroli
 • w Departamncie Wyrobów Budowlanych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w kontrolach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu, oraz udział w opracowywaniu dokumentów z przeprowadzonych kontroli a także sporządzaniu analiz i informacji na podstawie wyników kontroli,
 • udział w kontrolach działania organów nadzoru budowlanego w zakresie wyrobów budowlanych oraz udział w opracowywaniu dokumentów z przeprowadzonych kontroli, zawierających m.in. ocenę skontrolowanej działalności ze wskazaniem ustaleń, na podst. których została oparta, zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości, a także w monitorowaniu skuteczności przeprowadzonych kontroli
 • analiza wpływających do Urzędu informacji o nieprawidłowościach dotyczących wyrobów budowlanych, w celu dokonania wyboru rodzaju działań zmierzających do eliminowania z rynku wyrobów niespełniających wymagań.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • krajowe wyjazdy służbowe, powodujące długotrwałe pobyty poza miejscem zamieszkania, nietypowe godziny pracy związane z realizacją zadań kontrolnych; częste reprezentowanie Urzędu na zewnątrz; bezpośrednie i pośrednie kontakty (w tym telefoniczne) z kierownikami i pracownikami jednostek kontrolowanych oraz uczestnikami procesu budowlanego; praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, ksero, fax, niszczarka).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • w budynku brak wind, podjazdów i toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózkach inwalidzkich, korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, otwieranymi kodem – klawiatura na wysokości 1,5 m; siedziby jednostek kontrolowanych
  o różnicowanym stopniu dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych; udział w kontrolach na terenie wykonywania robót budowlanych oraz obiektach budowlanych; wyjazdy na kontrole – samochód służbowy lub komunikacja publiczna.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe techniczne z zakresu budownictwa lub pokrewne bądź prawnicze bądź administracyjne,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy o wyrobach budowlanych wraz z przepisami wykonawczymi oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011,
  • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane,
  • znajomość przepisów ustawy o kontroli w administracji rządowej,
  • komunikatywność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność obsługi komputera,
  • kultura osobista,
  • umiejętność argumentowania,
  • odporność na stres i umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
  • skrupulatność i rzetelność,
  • umiejętność analitycznego myślenia, interpretowania i stosowania przepisów prawa w praktyce.

wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje.

Termin składania dokumentów:

  20-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
  Biuro Budżetu i Finansów
  ul. Krucza 38/42
  00-926 Warszawa
  z dopiskiem „Oferta pracy DWB-1/5”.

Inne informacje:

  Wymagane dokumenty powinny być przesłane na adres Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczone osobiście do Kancelarii Ogólnej Urzędu.

  Wzory wymaganych oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu (www.gunb.gov.pl) – w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce „Praca w GUNB”.

  Oferty pracy, które wpłyną do Urzędu podlegają weryfikacji pod względem spełniania wymogów formalnych, tj.: terminowości złożenia oferty, kompletności dokumentów oraz ich formy i treści (w tym wymaganych podpisów), a także dotyczących wykształcenia. Kandydaci, którzy spełnią ww. wymagania zostaną poinformowani o terminie testu wiedzy lub rozmowy kwalifikacyjnej – drogą elektroniczną lub telefonicznie.

  Zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących warunków pracy) do udziału w naborze na to stanowisko.

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 661 91 78.