Izba Skarbowa w Bydgoszczy

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • w Oddziale Płac

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Warmińskiego 18
  85-950 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń, zasiłków ZUS oraz potrąceń z tytułu ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy, zaliczek na podatek od osób fizycznych. Kompletowanie dokumentacji dotyczacej zasiłków z ubezpieczenia społecznego, ustalanie ich wysokości,
 • sporzadzanie list płac w zakresie wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i innych w programie płacowym FoKus,
 • prowadzenie imiennej kartoteki wynagrodzeń oraz kart zasiłkowych dla pracowników Izby Skarbowej,
 • sporządzanie i potwierdzanie zaświadczeń o zarobkach pracowników na podstawie prowadzonej imiennej kartoteki wynagrodzeń,
 • prowadzenie dokumentacji niezbędnej do ustalenia wielkości emerytalno-rentowej (formularz ZUS Rp-7) oraz spraw związanych z naliczeniem kapitału początkowego,
 • sporządzanie PIT-11 dla pracowników Izby Skarbowej,
 • rozliczanie pracowników Izby Skarbowej z udzielonych im swiadczeń z ZFŚS na podstawie danych z kadr

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca wymagająca posiadania umiejętności interpersonalnych,
  – stały bezpośredni lub telefoniczny kontakt z pracownikami,
  – praca wymagająca posiadania umiejętności pracy w zespole oraz organizacyjnych,
  – często występująca presja czasu przy wykonywaniu zadań

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy obsłudze komputera powyżej 4 godzin dziennie,
  – budynek bez windy, nieprzystosowany architektonicznie do poruszania się osób niepełnosprawnych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne, administracyjne, ogólnokształcące
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o służbie cywilnej, a także przepisów wykonawczych do tych ustaw,
  • doświadczenie zawodowe: powyżej 1 roku w pracy w obsłudze kadrowej lub powyżej 4 lat w administracji,

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub inne uzupełnione studiami podyplomowymi w tym zakresie,
 • umiejętność analitycznego myślenia, kreatywność, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność organizacji pracy własnej,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

Termin składania dokumentów:

  12-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Dr. E. Warmińskiego 18
  85-950 Bydgoszcz
  z dopiskiem „oferta pracy RW”

Inne informacje:

  Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty zawarte w ofercie pracy, w szczególności oświadczenia, w szczególności oświadczenia powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
  Wynagrodzenie zasadnicze wynosi 2 435,99 zł brutto – przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1,300.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod nr telefonu 52 5856120 lub pisząc na adres e-mail: nabory@kp.mofnet.gov.pl