Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • w Dziale Obsługi Bezpośredniej w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Wielkopolskim

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Poznaniu
  Plac Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Grodzisk Wielkopolski
 • Urząd Skarbowy w Grodzisku Wlkp.
  ul. Chopina 7
  62-065 Grodzisk Wlkp

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmowanie zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych oraz prowadzenie czynności sprawdzających w zakresie zawartych w nich danych.
 • Otwieranie i zamykanie obowiązków podatkowych.
 • Ewidencjonowanie danych w Centralnym Rejestrze Podmiotów w Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP)
 • Rejestrowanie i wykreślanie z rejestru podatników podatku od towarów i usług (VAT) i podatników VAT-UE.
 • Potwierdzanie na wniosek podatnika, nadania NIP podmiotowi, który się nim posługuje
 • Prowadzenie ewidencji podatników podatków i płatników składek ubezpieczeniowych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,
  – praca wykonywanie przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • w budynku występują bariery architektoniczne

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność obsługi komputera oraz aplikacji biurowych
  • umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku
  • umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji
  • znajomość przepisów dotyczących NIP, ustawy Ordynacja podatkowa
  • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres

wymagania dodatkowe

 • ukończone studia wyższe ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne albo inne uzupełnione studiami podyplomowymi z zakresu ekonomii, prawa lub administracji
 • przeszkolenie z obsługi programu komputerowego POLTAX
 • przeszkolenie z obsługi programu komputerowego Biblioteka Akt
 • szkolenie z zakresu przepisów BHP, P-POŻ, tajemnicy skarbowej, ochrony danych osobowych i ochrony informacji niejawnych
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i tworzenia koncepcji realizacji zadania
 • umiejętność rozmowy z trudnym klientem
 • dokładność i systematyczność
 • doświadczenie zawodowe – 1 rok w obszarze ewidencji i identyfikacji podatników/płatników

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

Termin składania dokumentów:

  26-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Pl. Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań
  z dopiskiem „oferta pracy – Grodzisk Wlkp.”

Inne informacje:

  Umowa o pracę w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 85 86 250.