Izba Skarbowa w Zielonej Górze

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw egzekucji administracyjnej
 • w Dziale Egzekucji Administracyjnej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa
  ul. Generała Władysława Sikorskiego 2
  65-454 Zielona Góra

Miejsce wykonywania pracy:

 • Zielona Góra
 • Pierwszy Urząd Skarbowy
  ul. dr Pieniężnego 24
  65-054 Zielona Góra

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dokonywanie czynności egzekucyjnych w celu wyegzekwowania należności objętych tytułami egzekucyjnymi oraz rozliczanie kwot uzyskanych w drodze egzekucji w celu aktualizacji lub likwidacji tytułów wykonawczych,
 • analiza, przygotowanie i przydzielanie tytułów wykonawczych (służb) poborcom skarbowym w celu dokonania przez nich czynności egzekucyjnych w terenie oraz dokonywanie kontroli rachunkowej i merytorycznej odebranych służb,
 • sprawozdwaczość w zakresie działania Działu EA w celu uzyskania i przekazania prawidłowych danych na stanowisko AP,
 • orzekanie w sprawach egzekucji administracyjnej w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania administracyjnego,
 • utrzymywanie kontaktów ze zobowiązanymi w celu uzyskania informacji niezbędnych do prowadzenia skutecznego postępowania egzekucyjnego oraz zapewnienia prawidłowości prowadzonego postępowania egzekucyjnego,
 • współpraca z MF, organami nadzoru, sądowymi, egzekucyjnymi i innymi oraz ze zobowiązanym w celu ustalenia informacji niezbędnych do prowadzenia skutecznego postępowania egzekucyjnego oraz zapewnienia prawidłowości prowadzonego postępowania egzekucyjnego,
 • przygotowanie i analiza akt egzekucyjnych w celu przekazania na stanowisko wierzycielskie.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • wykonywanie czynności typowej pracy biurowej za pomocą komputerów oraz urządzeń biurowych,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy komputerze,

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • kompetencje psychologiczne poparte asertywnością w kontaktach z dłużnikiem,
  • umiejętność racjonalnej organizacji pracy własnej,
  • umiejętności interpersonalne – otwarty stosunek do podatnika,
  • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny,
  • grzeczność, uprzejmość, umiejętność przekonywania,

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne, administracyjne,
 • znajomość przepisów z zakresu egzekucji administracyjnej,
 • 1 rok w administracji skarbowej,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu poświadczającego doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  25-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  ul. Generała Władysława Sikorskiego 2
  65-454 Zielona Góra

Inne informacje:

  „W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Kandydaci zakwalifikowani, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie testu e-mailem lub telefonicznie. Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę oraz własnoręczny i czytelny podpis (wzory oświadczeń, które kandydaci mogą wykorzystać zamieszczone są na stronie BIP Izby www.bip.iskarb.pl w zakładce „Ogłoszenia o pracy”). List motywacyjny powinien być czytelnie i własnoręcznie podpisany. Oferty dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem wyłonionym podczas naboru, oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać po nr tel. 68 456 07 07”
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.