Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

 • Komendant Główny PSP
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • w Wydziale Programów Kształcenia, Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego w Biurze Szkolenia

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
  ul. Podchorążych 38,
  00-463 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmowanie, rejestrowanie i kierowanie obiegiem pism adresowanych do Biura Szkolenia w celu właściwego załatwiania spraw, wniosków, przekazywania informacji.
 • Wykonywanie obsługi organizacyjno-technicznej odpraw, narad i spotkań okolicznościowych organizowanych przez Biuro Szkolenia.
 • Prowadzenie terminarza spotkań i współpraca w zakresie organizacji czasu pracy dyrektora biura i zastępcy dyrektora biura oraz kontrolowanie spraw terminowych przez nich zleconych w celu terminowości ich załatwienia.
 • Gromadzenie informacji teleadresowych o instytucjach i osobach, z którymi dyrektor biura i jego zastępca pozostają w kontaktach służbowych w celu utrzymania właściwych relacji służbowych.
 • Gromadzenie i udostępnianie pracownikom dokumentów dotyczących spraw pracowniczych (np. wnioski urlopowe, delegacyjne) oraz funkcjonowania urzędu (np. plany pracy, regulaminy, wytyczne), w celu prawidłowego funkcjonowania biura.
 • Rozliczanie czasu służby funkcjonariuszy PSP, w celu przekazania ewidencji nadgodzin do Biura Kadr i Organizacji.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w siedzibie urzędu

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • budynki komendy nie są w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych, bariery architektoniczne: brak zainstalowanych wind, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obsługa pakietu MS Office,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • komunikatywność,
  • wysoka kultura osobista,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • znajomość ustawy o Państwowej Straży Pożarnej,
  • podstawowa znajomość obiegu dokumentów w urzędzie,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  08-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Przesłać na adres:
  Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
  Biuro Kadr i Organizacji
  ul. Podchorążych 38
  00-463 Warszawa
  Składać osobiście: w siedzibie urzędu przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie – w Kancelarii Ogólnej w godz. pracy 8.15-16.15.

Inne informacje:

  1.Na kopercie i liście motywacyjnym prosimy dopisać BS – starszy inspektor. W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail i numer telefonu.
  2.Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (w przypadku ofert złożonych drogą pocztową, za datę ich złożenia w terminie uważa się datę nadania).
  3.Uwaga! Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  4.Planowane techniki i metody naboru:
  • test wiedzy,
  • rozmowa kwalifikacyjna.
  5.Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
  6.Dokumenty kandydatów ujętych w protokole naboru przechowuje się przez okres 3 miesięcy od zakończenia procedury naboru, zaś dokumenty pozostałych kandydatów przez okres 14 dni.
  7.Oferty kandydatów niewyłonionych możliwe są do odebrania w ciągu 14 dni od dnia opublikowania wyniku naboru. Po upływie ww. terminów, dokumenty są komisyjnie niszczone.
  8.Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 523 31 31 lub (22) 523 34 34.