Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Żorach

 • Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw organizacyjnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  44-240 Żory
  ul. Ogniowa 10

Miejsce wykonywania pracy:

 • Żory

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie sekretariatu Komendanta Miejskiego w tym organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem Komendanta Miejskiego;
 • organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta oraz innych uroczystości;
 • realizowanie zadań koordynatora czynności kancelaryjnych – bieżące nadzorowanie prawidłowości wykonywania czynności kancelaryjnych; a także realizowanie zadań Operatora elektronicznego systemu obiegu dokumentów IntraDok;
 • realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej w szczególności poprzez kierowanie na badania wstępne, okresowe, specjalistyczne i szczepienia ochronne oraz analizowanie warunków umów z zakresu medycyny pracy, współpraca w zakresie wydawania zaświadczeń dla osób kierujących pojazdami uprzywilejowanymi;
 • ewidencjonowanie czasu pracy i służby systemu dziennego oraz nieobecności i innych zwolnień w tym rozliczanie czasu służby i pracy strażaków i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej wraz z rozliczaniem absencji. Prowadzenie stosownej w tym zakresie dokumentacji;
 • realizowanie zadań z zakresu planowania pracy Komendy Miejskiej, przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania Komendy Miejskiej, prowadzenie dokumentacji z zakresu kontroli zarządczej w Komendzie; 7: realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla Komendy Miejskiej;
 • prowadzenie spraw socjalnych i bytowych pracowników dotyczących: prawa do przejazdu na koszt jednostki organizacyjnej PSP, dopłaty do wypoczynku, wraz ze zwrotem kosztów przejazdu oraz z zakresu korzystania ze zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 • prowadzenie dokumentacji z zakresu kontroli zarządczej w Komendzie; 7: realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla Komendy Miejskiej;

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • 1. Niezbędna samodzielność i inicjatywa – Praca w stanowisku polega na prowadzeniu spraw z zakresu organizacji (sekretariatu). Stanowisko wymaga samodzielności, inicjatywy, zdolności uczenia się i prawidłowego wyciągania wniosków oraz zdolności do podejmowania decyzji na podstawie analizy danych. Stanowisko to wymusza na pracowniku samodzielne planowanie, organizowanie i realizowanie nałożonych obowiązków. Sprawa prowadzona jest samodzielnie przez pracownika od początku do końca, a tylko w sytuacjach szczególnych zwraca się do przełożonego o pomoc. W sytuacji takiej oczekuje się jednak od pracownika, że przedstawi własne propozycje rozwiązania problemu.
  2. Złożoność i kreatywność – W stanowisku występuje złożoność pracy wymagająca zmysłu organizacyjnego. Zakres zadań jest szeroki, wymagający czasami działania natychmiastowego bez względu na czas wolny od pracy. Zadania wymagają dobrej znajomości przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej i przepisów KPA. Ważny jest również kontakt z pracownikami Komendy, instytucjami oraz firmami.
  3. Możliwe kilkudniowe krajowe wyjazdy służbowe poza teren zamieszkania.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • 1. Praca przy komputerze powyżej 4h dziennie – możliwe reprezentowanie urzędu na zewnątrz podczas realizacji zadań związanych ze stanowiskiem pracy.
  2. Czynniki utrudniające pracę: nierównomierne natężenie obowiązków służbowych tzn: kumulowanie się spraw w czasie wolnym od pracy z powodu ciągłości służby systemu zmianowego, zmiany trybu pracy wynikające z innych zdarzeń losowych w komendzie; utrudniony kontakt ze strażakami z podziału bojowego pracującymi w systemie zmianowym.
  3. Narzędzia i materiały pracy – komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner, laminator, bindownica.
  4. Budynek nie jest dostosowany do pracy osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – bariery architektoniczne tj. brak podjazdu, brak windy, małe toalety, praca w biurze znajdującym się na piętrze.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w komórce ds. organizacyjno-kadrowych lub sekretariacie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kat B,
  • przeszkolenie lub doświadczenie z zakresu obsługi elektronicznego systemu obiegu dokumentów (np. IntraDok),
  • spełnienie wymagań zawartych w art.4 ustawy z dnia 21.11.2008r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.),

wymagania dodatkowe

 • ukończenie kursu służby przygotowawczej w służbie cywilnej,
 • znajomość obsługi programów komputerowych, obsługa podstawowych programów komputerowych pakietu MS Office,
 • znajomość ustawy o PSP, znajomość KPA,
 • umiejętność dochodzenia do wiedzy, umiejętność posługiwania się przepisami, umiejętność działania pod wpływem stresu, umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność sporządzania pism urzędowych, umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność negocjowania, umiejętność argumentowania,
 • odpowiedzialność, dokładność i skrupulatność, wysoka kultura osobista, samodzielność,
 • dyspozycyjność,
 • inicjatywa i umiejętność pracy indywidualnie i w zespole.
 • otwarty stosunek do „klienta”,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • referencje,
 • oryginał kwestionariusza osobowego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  16-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
  Ogniowa 10
  44-240 Żory

  w sekretariacie komendy w godzinach 8:00 – 15:00.

Inne informacje:

  Oferty złożone po terminie, niekompletne, uchybiające wymogom formalnym nie będą rozpatrywane. Weryfikacji przedłożonych dokumentów oraz oceny przydatności posiadanych kwalifikacji, dokonuje komisja ds. naboru powołana przez Komendanta Miejskiego PSP w Żorach.
  Uwaga ! Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”.
  W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie spotkania związanego z naborem do 7 dni od dnia zakończenia przyjmowania ofert.
  Wyniki postępowania kwalifikacyjnego podane będą do publicznej wiadomości poprzez Biuletyn Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz BIP Komendy Miejskiej PSP w Żorach, stronę internetową Komendy Miejskiej PSP w Żorach oraz tablicy ogłoszeń.

  Proces naboru składa się z trzech etapów:
  • etap I – analiza złożonych dokumentów pod względem spełnienia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze,
  Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do etapu II naboru.
  • etap II – test wiedzy, kandydat w sumie może otrzymać 15 pkt,
  W przypadku małej liczby kandydatów przewodniczący komisji rekrutacyjnej ma prawo odstąpienia od testu wiedzy i zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wszystkich kandydatów.
  • etap III – rozmowa kwalifikacyjna z komisją.
  Każdy członek komisji kwalifikacyjnej podczas rozmowy przydziela kandydatowi punkty w skali 0-10.
  Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej komisja kwalifikacyjna wybiera nie więcej niż pięciu kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z testu i rozmowy kwalifikacyjnej oraz w największym stopniu spełniające wymagania dodatkowe. Z kandydatem, który uzyskał największą liczbę punktów zostanie nawiązany stosunek zatrudnienia, chyba że na podstawie wyników testu i rozmowy kwalifikacyjnej komisja uzna, że żaden kandydat nie powinien zostać zatrudniony.

  Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

  Dokumenty kandydatów ujętych w protokole naboru przechowuje się przez okres 3 miesięcy od zakończenia procedury naboru zaś dokumenty pozostałych kandydatów przez okres 14 dni. Oferty kandydatów niewyłonionych możliwe są do osobistego odebrania w ciągu 14 dni od dnia opublikowania wyniku naboru. Po upływie ww. terminów, dokumenty są komisyjnie niszczone.
  Przewidywane wynagrodzenie w okresie zatrudnienia wynosić może około 1900,00 zł brutto.