Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Mazowieckim

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw kadr
 • w Zespole Wspomagającym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Bartniaka 19
  05-825 Grodzisk Mazowiecki

Miejsce wykonywania pracy:

 • Grodzisk Mazowiecki

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie projektów dokumentów związanych z nawiązaniem, trwaniem, rozwiązaniem stosunku pracy, służby
 • przygotowywanie projektów decyzji Komendanta Powiatowego Policji w sprawach organizacyjnych i kadrowych
 • ustalanie uprawnień m. in. do urlopu wypoczynkowego, urlopu dodatkowego, dodatku za wieloletnią pracę, nagrody jublieuszowej, odprawy pieniężnej, prawa do nagrody rocznej
 • obsługiwanie kadrowych informatycznych baz danych policjantów i pracowników poprzez wprowadzenie danych osobowych i wynikajacych ze stosunku pracy, aktualizację i generowanie danych
 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych policjantów i pracowników, sporządzanie miesięcznych meldunków o stanie zatrudnienia oraz okresowych statystyk
 • prowadzenie biblioteki specjalistycznej, prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników i absencji policjantów i pracowników
 • obsługiwanie jednostki w zakresie medycyny pracy poprzez przygotowywanie skierowań na badania i szczepienia dla policjantów i pracowników, prowadzenie ewidencji wydanych skierowań
 • koordynowanie procesu doskonalenia zawodowego policjantów i pracowników

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca administracyjno – biurowa

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy,
  – oświetlenie naturalne i sztuczne,
  – budynek bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych,
  – drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi kadrowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dobra znajomość: ustawy o Policji, kodeksu pracy, ustawy o słuzbie cywilnej, o pracownikach urzędów państwowych oraz aktów wykonawczych do tych ustaw
  • umiejętności stosowania prawa w praktyce, formułowania wniosków i opinii, obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, bazy aktów prawnych LEX, pracy zespołowej
  • umiejętność interpretacji przepisów, pracy pod presją czasu oraz w sytuacjach stresujacych
  • komunikatywność, dokładność

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne lub podyplomowe z zakresu prawa pracy
 • 1 rok doświadczenia na stanowisku kadrowym w Policji
 • uprawnienia dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie świadectw pracy potwierdzajace wymagane doświadczenie zawodowe lub zaświadczenia potwierdzające doswiadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  14-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  Bartniaka 19
  05-825 Grodzisk Mazowiecki
  wraz z dopiskiem na kopercie:oferta pracy ZW/kadr/2.

Inne informacje:

  Zachęcamy do składania ofert przez osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno- technicznego stanowiska pracy). Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów. List motywacyjny, życiorys oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą (korespondującą z datą złożenia dokumentów) oraz własnoręcznie podpisane. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Oferty z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani, zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu selekcji. Techniki i metody naboru: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, sprawdzian wiedzy merytorycznej, rozmowa kwalifikacyjna. Zatrudnienie może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Powiatowego Policji w Grodzisku Mazowieckim ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.