Komenda Powiatowa Policji w Gryficach

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • w Referacie Ruchu Drogowego WPiRD

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji w Gryficach
  ul.Mickiewicza 19
  72-300 Gryfice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gryfice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie pracy kancelaryjnej Referatu Ruchu Drogowego
 • gromadzenie i przesyłanie do właściwych starostw powiatowych materiałów dot.postepowańadministracyjnych w sprawach skierowań na badania lekarskie i psychologiczne osób karanych za przestępstwa określone w art.178a paragraf 1i2 kk
 • prowadzenie elektronicznego rejestru postępowań wyjaśniających w sprawach o wykroczenia
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wydawania pozwoleń na broń
 • rejestracja wyroków sądowych w sprawach o wykroczenia oraz wypadków i kolizji drogowych
 • wprowadzanie do systemu kart MRD 2
 • prowadzenie systemu PARKING ( dotyczy pojazdów zabezpieczonych przez Policję )
 • prowadzenie korespondencji z firmami ubezpieczeniowymi

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca wykonywana w warunkach normalnych-biurowych

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • naturalne i sztuczne oświetlenie
  praca przy monitorze ekranowym

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata stażu pracy
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów z zakresu Kodeksu Postępowań Administracyjnych
  • znajomość przepisów z zakresu Kodeksu Wykroczeń
  • znajomość przepisów z Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym
  • znajomość przepisów z Ustawy o broni i amunicji
  • umiejętność samodzielnego redagowania pism
  • umiejętność obsługi komputera w zakresie programów Word, Excel
  • doświadczenie w pracy kancelaryjno-biurowej

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe
 • umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność i komunikatywność
 • bardzo dobra komunikacja werbalna
 • umiejętność analizowania i interpretacji przepisów
 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli co najmniej ”Poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopię poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej ”poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.Nr 182, poz.1228

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i kopie świadectw pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów i szkoleń

Termin składania dokumentów:

  05-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  ul.Mickiewicza 19
  72-300 Gryfice

Inne informacje:

  z dopiskiem „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 1/2015” Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o termie testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia są zarchiwizowane po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska.Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91-3857581.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 2.252,36zł (brutto) plus dodatek za wysługę lat