Komenda Powiatowa Policji w Łobzie

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw Łączności i Informatyki
 • w Komendzie Powiatowej Policji w Łobzie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji w Łobzie
  ul. Wojska Polskiego 2
  73-150 Łobez

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łobez

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie obsługi systemów łączności przewodowej i bezprzewodowej, konfigurowanie kont pocztowych użytkowników końcowych,
 • tworzenie dokumentacji łączności przewodowej i bezprzewodowej na czas akcji operacji Policyjnych,
 • prowadzenie dokumentacji technicznej oraz ewidencji środków trwałych, obsługa z poziomu administratora mobilnych terminali, rejestratora rozmów, centrali telefonicznej,
 • administrowanie stanowiskami do spraw informacji niejawnych, instalowanie nowego sprzętu, oprogramowania, serwisowanie/ konserwacja sprzętu informatycznego,
 • administrowanie systemem kontroli dostępu, monitoringu wizyjnego,
 • administrowanie systemów zasilania urządzeń łączności informatyki,
 • administrowanie sieci WAN, prowadzenie wewnętrznych weryfikacji uprawnień dostępu do wewnętrznych baz danych,
 • prowadzenie standaryzacji w informatyce Policyjnej, wsparcie techniczne dla użytkowników.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca wykonywana w warunkach normalnych, biurowych,
  – nietypowe godziny pracy, w przypadku wystąpienia awarii – konieczność przyjazdu do pracy w godzinach nocnych i święta.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej w 8 godzinnym systemie pracy. Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej 4 godz. dziennie z naturalnym i sztucznym oświetleniem. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Budynek nie jest wyposażony w windę towarową, bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie informatyczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z łącznością lub informatyką
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość systemów operacyjnych z rodziny Windows,
  • znajomość zagadnień sieciowych,
  • diagnozowanie i usuwanie awarii komputerów oraz urządzeń elektronicznych,
  • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • komunikatywność,

wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność działania pod presją czasu i wyników,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
 • kopia świadectw pracy.

Termin składania dokumentów:

  27-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  Wojska Polskiego 2
  73-150 Łobez
  Pokój 109 (Kadry)

Inne informacje:

  Wynagrodzenie zasadnicze wg mnożnika 1,204 kwoty bazowej, tj. 2 256,10 zł miesięcznie brutto + dodatek z tytułu wysługi lat.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 168745”.
  Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.
  Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska. Oferty te mogą zostać odebrane osobiście w komórce kadrowej przed upływem tego terminu.
  Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.