Komenda Powiatowa Policji w Międzychodzie

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • w Zespole Wspomagającym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  KOMENDA POWIATOWA POLICJI
  W MIĘDZYCHODZIE
  UL. GEN. SIKORSKIEGO 22A
  64-400 MIĘDZYCHÓD

Miejsce wykonywania pracy:

 • Międzychód

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sporządzanie i aktualizowanie dokumentów ubezpieczeniowych w programie PŁATNIK.
 • Spozrądzanie list dodatkowych należności pieniężnych dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.
 • Prowadzenie rejestru uposażeń policjantów i wynagrodzeń pracowników cywilnych, stanowiącefo podstawę do sporządzania zaświadczeń o wysokościach zarobków.
 • Kompletowanie dokumentacji podatkowo-ubezpieczeniowej osób przyjmowanych do służby i pracy w Komendzie.
 • Prowadzenie gospodarki mandatami gotówkowymi.
 • Rozliczanie delegacji służbowych.
 • Realizowanie zadań kadrowych pod kątem zagadnień mobilizacyjno-obronnych (reklamowanie, rezerwy osobowe, regulamin, etat).
 • Wspomaganie i zastępowanie osoby realizujacej zagadnienia kadrowe w jednostce pod jej nieobecność.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca administracyjno-biurowa przy komputerze,
  praca w siedzibie urzędu na I piętrze.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • tanowisko pracy wyposażone jest w podstawowy sprzęt biurowy – komputer, drukarkę. Oświetlenie naturalne oraz sztuczne. Wejście główne do budynku przystosowane jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową tylko na obszarze parteru. Brak windy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie w zakresie finansów i rachunkowości
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność obsługi programów komputerowych i urządzeń biurowych,
  • komunikatywność,
  • rzetelność, terminowość i dokładność w wykonywaniu obowiązków służbowych,
  • odpowiedzialność,
  • koncepcyjne myślenie,
  • wiedza z zakresu przepisów resortowych i ogólnopaństwowych, znajomość przepisów o rachunkowowści i finansach, przepisów prawa pracy, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o Policji oraz kodeksu postępowania administracyjnego (umiejętność ich wyszukiwania i stosowania),

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe z zakresu finansów i rachunkowości, administracji, zarządzania lub pokrewne
 • 3-letnie doświadczenie zawodowe,
 • samodzielność w wyszukiwaniu i zdobywaniu informacji,
 • kreatywność i operatywność,
 • staranność i obowiązkowość,
 • dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  20-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  Zespół Wspomagający (Kadry)
  Sikorskiego 22/a
  64-400 Międzychód

Inne informacje:

  – wysokość mnożnika 0,534 kwoty bazowej, tj.: 1.000,63,- zł brutto + dodatek za wysługę lat,
  – dokumenty można składać osobiście w Kadrach Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie lub przesłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego!!),
  – dodatkowe informacje można uzyskać pod. nr tel. 95 748 8325 lub 95 748 8210,
  – listy kandydatów spełniających oraz nie spełniających wymagań formalnych umieszczone zostaną na stronie BIP KPP w Międzychodzie pod numerem ogłoszenia,
  – zakwalifikowania kandydaci zaproszeni zostaną do siedziby Komendy w celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym,
  – metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna,
  – dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi,
  – wyniki postępowania zostaną umieszczone na stronie BIP KPP w Międzychodzie pod numerem ogłoszenia,

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.