Komenda Powiatowa Policji w Polkowicach

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw osobowych i doskonalenia zawodowego
 • w Zespole Kadr i Szkolenia

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji w Polkowicach
  ul. Legnicka 15,
  59-100 Polkowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Polkowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizacja spraw związanych z nawiązywaniem, zmianą i rozwiązywaniem stosunku pracy pracowników, opracowywanie dokumentacji w sprawach osobowych pracowników Policji. Prowadzenie akt osobowych;
 • Tworzenie, wprowadzanie zmian oraz nadzór nad Regulaminem pracy Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach oraz Regulaminem premiowania i nagradzania pracowników Komendy;
 • Koordynowanie badań profilaktycznych, kontrolnych, wstępnych, szczepień ochronnych dla policjantów i pracowników Policji;
 • Koordynacja i nadzór nad lokalnym doskonaleniem zawodowym policjantów i pracowników oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej;
 • Prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej księgozbioru Komendy;
 • Nadzór oraz prowadzenie ewidencji urlopów i zwolnień lekarskich policjantów oraz pracowników Komendy;
 • Czuwanie nad rozliczaniem wynikających z zawartych umów z zakresu medycyny pracy, badań osób zatrzymanych, obsługi prawnej oraz wynajmu obiektów sportowych;
 • Prowadzenie czynności z zakresu postępowań w stosunku do pracy na stanowiska urzędnicze w korpusie służby cywilnej w trybie i na zasadach określonych w przepisach o służbie cywilnej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca siedząca przy komputerze, powyżej połowy dobowego czasu pracy
  – praca w systemie jednozmianowym
  – obsługa urządzeń biurowych

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca na trzecim piętrze budynku,
  – praca w pomieszczeniu przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
  – urządzenia biurowe,
  – bariery architektoniczne – brak wind, budynek administracyjny wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o Policji
  • znajomość przepisów prawa pracy
  • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe administracyjne
 • kurs kadrowy
 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku kadrowym

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  18-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  Legnica 15
  59-100 Polkowice

Inne informacje:

  Przewidywany okres zatrudnienia lipiec 2015 – sierpień 2016. Wynagrodzenie zasadnicze: 2.492,21 zł brutto miesięcznie oraz dodatek za wieloletnią pracę (uzależniony od stażu pracy – od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego). Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, z brakiem wskazania konkretnego stanowiska, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis. W ofercie należy podać nr ogłoszenia. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Za datę nadesłania oferty uznaje się datę stempla pocztowego. Kandydaci zakwalifikowani do procedury naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Techniki i metody naboru: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, sprawdzian wiedzy merytorycznej, rozmowa kwalifikacyjna. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje pod nr tel. 76/846 33 89.