Komenda Powiatowa Policji w Pyrzycach

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw ochrony informacji niejawnych
 • Zespołu d/s Ochrony Informacji Niejawnych KPP w Pyrzycach

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji w Pyrzycach
  ul.Kościuszki 24
  74-200 Pyrzyce

Miejsce wykonywania pracy:

 • Pyrzyce

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Administracja lokalną siecią komputerową Internet,
 • Pełnienie funkcji inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w KPP w Pyrzycach,
 • Prowadzenie dokumentacji teletechnicznej KPP w Pyrzycach,
 • Prowadzenie ewidencji sprzętu łączności i informatyki,
 • Uruchamianie i konfiguracja stanowisk komputerowych oraz dostępowych,
 • Sprawdzanie łączności i kontrola stanu technicznego radiotelefonów bazowych, przewoźnych i doręcznych,
 • Administrowanie systemem kontroli dostępu, administrator techniczny systemów policyjnych,
 • Instalowanie nowego sprzętu, oprogramowania, serwisowanie/konserwacja sprzętu informatycznego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca wykonywana w warunkach normalnych – biurowych,
  Praca wykonywana w 8 godzinnym systemie pracy zmianowej,
  Praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach przy ul. Kościuszki 24. Stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze w pokoju biurowym wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia biurowe. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne. Budynek nie jest wyposażony w windę. Budynek i pomieszczenia higieniczno – sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.
  Inne
  Wynagrodzenie zasadnicze wg mnożnika 1,203 kwoty bazowej z wynagrodzeniem zasadniczym w wysokości 2.254,23 miesięcznie brutto + dodatek z tytułu wysługi lat.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obsługa programów pakietu biurowego MS Office i Open Office,
  • znajomość instalacji i konfiguracji oraz programowania urządzeń teleinformatycznych,
  • umiejętność sporządzania dokumentacji technicznej.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe o kierunku informatyka bądź pokrewne (elektronika, robotyka)
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność działania pod presją czasu i wyników.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy.

Termin składania dokumentów:

  27-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  Kościuszki 24
  74-200 Pyrzyce
  Sekretariat
  z dopiskiem ” Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 1/2015

Inne informacje:

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności .
  Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska. Oferty te mogą zostać odebrane osobiście w Komendzie Powiatowej Policji w Pyrzycach ( Kadry ) przed upływem tego terminu. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 915779581, 915779505.