Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • w Zespole Statystyki Przestępczości Wydziału Kryminalnego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach ul. Polna 3, 64-500 Szamotuły

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szamotuły

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizowanie czynności związane z prowadzeniem rejestrów prowadzonych postępowań przygotowawczych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Prowadzenie wymaganą dokumentację rejestracyjną i ewidencyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Ewidencjonowanie i przechowywanie dowodów rzeczowych, mienia tymczasowo zajętego i innych rzeczy.
 • Kontrolowanie prawidłowości wypełniania druków statystycznych.
 • Podnoszenie i utrwalanie zasobu wiedzy zawodowej.
 • Przedstawianie bezpośredniemu przełożonemu wniosków w zakresie organizacji i usprawnienia pracy w celu podniesienia efektywności działania.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca o charakterze administracyjno – biurowym w siedzibie urzędu,
  przy monitorze ekranowym (powyżej 4 godzin dziennie),
  przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek oraz stanowisko pracy nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

  Inne
  wysokość mnożnika 1,100 kwoty bazowej tj. 2. 061,22 zł brutto oraz dodatek za wysługę lat dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 61 29 31 325 zakwalifikowani kandydaci zostaną zaproszeni do siedziby Komendy w celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego 1 rok doświadczenia zawodowego związanego z obsługą elektronicznych baz danych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • biegła znajomość programów komputerowych typu Office,
  • umiejętność szybkiego działania i organizacji pracy,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • odpowiedzialność, samodzielność,
  • własna inicjatywa.

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie przy obsłudze baz policyjnych i pozapolicyjnych
 • rzetelność i dokładność w wykonywaniu obowiązków,
 • przeszkolenie z zakresu „OIN”
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnice państwową, oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • poświadczenie bezpieczeństwa

Termin składania dokumentów:

  17-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji, Polna 3
  64-500 Szamotuły
  Dokumenty można składać osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego). Oferty złożone po terminie, lub nie zawierające wszystkich wymaganych dokumentów zostaną odrzucone.

Inne informacje:

  Dostarczonych dokumentów nie zwracamy. Wysokość mnożnika 1,100 kwoty bazowej tj. 2.061,22 zł brutto oraz dodatek za wysługę lat. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 29 31 325. Zakwalifikowani kandydaci zostaną zaproszeni do siedziby KPP w celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym