Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

 • Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw wydatków osobowych
 • w Wydziale Finansów

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
  ul. Okopowa 15
  80-819 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk
 • Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
  ul. Biskupia 23
  80-875 Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • naliczanie, prowadzenie ewidencji oraz sporządzanie list uposażeń/wynagrodzeń oraz dodatkowych należności pieniężnych dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych;
 • dokonywanie potrąceń z uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników cywilnych na rzecz osób trzecich (alimenty, zajęcia komornicze), towarzystw ubezpieczeniowych, z tytułu zaciągniętych pożyczek itp.;
 • naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych;

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • stres związany z obsługą klientów zewnętrznych;

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • komputer, bariery architektoniczne – brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych;

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub powyżej 1 roku w obszarze płac;
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów Ustawy o finansach publicznych;
  • znajomość przepisów o podatku dochodowym;
  • znajomość przepisów o ubezpieczeniu społecznym
  • zapoznanie się z Ustawą o Policji w zakresie realizowanych zadań na stanowisku;
  • zapoznanie się z przepisami Ustawy o rachunkowości;
  • umiejętność obsługi komputera;
  • umiejętność analitycznego myślenia;
  • dyspozycyjność;
  • samodzielność;

wymagania dodatkowe

 • preferowane wykształcenie wyższe;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  23-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
  ul. Okopowa 15
  80-819 Gdańsk

Inne informacje:

  Umowa o pracę na zastępstwo.

  Proponowane wynagrodzenie: ok. 1 870 zł brutto plus prawo do dodatku z tytułu wysługi lat.

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

  Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, z brakiem wskazania konkretnego wydziału i stanowiska, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane!!!

  Kandydaci nie zakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie.

  W przypadku dużej ilości ofert przewidujemy przeprowadzenie testu wiedzy lub umiejętności.

  Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 w KWP
  w Gdańsku, w recepcji lub przesyłać listownie na adres ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk

  Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku nie ponosi odpowiedzialności za kopiowanie treści ogłoszeń i umieszczenie ich na innych portalach internetowych.

  Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za treść ogłoszeń umieszczonych na portalach bip.kprm.gov.pl/kprm/sc/ogłoszenia/, bip.gdansk.kwp.policja.gov.pl

  Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis!!!

  Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (058) 321-51 53.