Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach

 • Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw zamówień publicznych
 • w Sekcji Zamówień Publicznych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul.Seminaryjska 12
  25-372 Kielce

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kielce
 • ul. Kusocińskiego 51
  25-045 Kielce

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Udział w wykonywaniu zadań w zakresie formalno-prawnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z zasadami i trybami określonymi w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.
 • Ocena formalno-prawna składanych ofert pod kątem weryfikacji prawidłowości i kompletności dokumentacji przetargowej sporządzonej w postępowaniach o zamówienia publiczne.
 • Analiza gwarancji ubezpieczeniowej Wykonawców stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonywania umów.
 • Udział w pracach komisji przetargowej.
 • Opracowywanie projektów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • Sporządzanie protokołów z postępowań o zamówieniach publicznych wraz z załącznikami.
 • Sporządzanie umowy w ramach procedur zamówienia publicznego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w biurze,
  – praca przy komputerze,
  – naturalne i sztuczne oświetlenie,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek nie posiada windy, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
  – brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych,
  • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
  • umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania ich w praktyce
  • umiejętność negocjowania i rozwiązywania problemów,
  • komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów powierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  30-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji
  Seminaryjska 12
  25-372 Kielce

  z dopiskiem w liście motywacyjnym – starszy inspektor do spraw zamówień publicznych Sekcji Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach

Inne informacje:


  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Uprzejmie informujemy, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów, własnoręcznie podpisanych oświadczeń i listu motywacyjnego. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Kandydatki/Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej http://bip.kielce.kwp.policja.gov.pl/ w zakładce „Zatrudnienie w Policji”