Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

 • Lubelski Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw rozliczeń wydatków zw. z zabezpieczeniem pojazdów do celów procesowych i szkód komunikacyjnych
 • w Wydziale Transportu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Lublin
 • Lublin, ul. Grenadierów 3

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie rejestru wydatków na usługi holowania i przechowywania pojazdów zabezpieczonych do celów procesowych przy pomocy programów komputerowych
 • weryfikacja dowodów zakupów usług z zakresu holowania i przechowywania pojazdów pod kątem zgodności z zapisami umów oraz poprawności wyboru trybu zakupu
 • zgłaszanie szkód komunikacyjnych do firm ubezpieczeniowych oraz prowadzenie niezbędnej korespondencji związanej z uzyskaniem refundacji
 • wykonywanie czynności Administratora Lokalnego systemów informatycznych i sprzętu komputerowego Wydziału Transportu w celu zapewnienia prawidłowej pracy sprzętu i systemów

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Pracownik wykonuje większość czynności o charakterze statycznym, związanych głównie z pracą przy biurku oraz dynamicznych – przemieszczanie po terenie wydziału podczas oględzin pojazdów przez rzeczoznawców. Kontakt z przedstawicielami firm ubezpieczeniowych i firm holujących pojazdy.
  Praca związana z koniecznością przemieszczania się po różnych piętrach i budynkach (doręczanie i odbiór dokumentów), po terenie KWP w Lublinie (ul. Grenadierów 3, ul. Narutowicza 73, ul. Północna 3) oraz sporadyczne wyjazdy w teren.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pomieszczenie biurowe w budynku piętrowym, na I piętrze. Budynek niedostosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – bariery architektoniczne (schody przy wejściu, brak podjazdu, wąskie ciągi komunikacyjne).
  Obsługa urządzeń biurowych: telefon, fax, skaner, drukarka, kserokopiarka, niszczarka papierów. Praca przy oświetleniu naturalnym oraz sztucznym; przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, w wymuszonej pozycji ciała- z możliwością robienia przerw. Realizacja części zadań na zewnątrz budynku lub w pomieszczeniach stacji diagnostycznej. Wyjazdy w teren- środkami komunikacji miejskiej lub służbowym sprzętem transportowym.

  Inne
  Oferowane warunki wynagrodzenia: wynagrodzenie zasadnicze wynikające z mnożnika kwoty bazowej 1,178 (2 207,38 zł. brutto) oraz dodatek z tytułu wysługi (prawo do niego nabywa się po udokumentowaniu pięciu lat pracy i wynosi on 5% wynagrodzenia zasadniczego. Z każdym rokiem wzrasta o 1% do momentu, aż osiągnie wysokość 20%).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie techniczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w administracji
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów dotyczących: działalności ubezpieczeniowej, odpowiedzialności funkcjonariuszy i pracowników za szkody wyrządzone w mieniu pracodawcy
  • znajomość ustawy o finansach publicznych
  • umiejętność biegłej obsługi programów Word, Excel, Internetu
  • łatwość komunikacji – otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
  • zaawansowana znajomość systemu MS Windows

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie elektroniczne lub informatyczne
 • 6 miesięcy doświadczenia w działalności ubezpieczeniowej
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość i umiejętność stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  22-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie,
  ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin, Sekretariat Wydziału Kadr i Szkolenia, pok. 127

Inne informacje:

  Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 81 535 57 56, 81 535 43 06.
  Oferty należy składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w sekretariacie Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Lublinie (pok. 127) lub przesyłać pocztą na wskazany powyżej adres.
  Oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, niekompletne lub złożone po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  Po weryfikacji formalnej ofert, kandydatki / kandydaci zakwalifikowane/i do dalszego etapu naboru zostaną powiadomione/ eni e mailem lub telefonicznie o terminie osobistej prezentacji.
  Brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem do dalszych etapów rekrutacji.
  Lista osób spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana w BIP KWP w Lublinie.
  Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie po zakończeniu naboru.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie, opublikowanym w BIP KWP w Lublinie (zakładka „Wolne stanowiska w SC”).
  W BIP KWP w Lublinie dostępny jest wzór oświadczenia kandydata ubiegającego się o stanowisko.
  Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za treść ogłoszeń umieszczonych na portalach:
  http://dsc.kprm.gov.pl/ogloszenia-o-naborze,
  http://bip.lublin.kwp.policja.gov.pl/.