Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

 • Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw realizacji zadań ustaleniowo – statystycznych i prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych
 • w Wydziale Techniki Operacyjnej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
  ul. Podwale 31-33 50-040 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie Rejestru upoważnień udzielonych policjantom Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na podstawie art.20c ust.2 oraz 20da ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 06 kwietnia 1990 r. o Policji, wykonywanie czynności związanych z bieżącą aktualizacją wydawanych i cofanych upoważnień
 • wykonywanie zadań związanych z realizacją ustaleń internetowych oraz pozyskiwaniem innych informacji z dostępnych baz danych
 • administrowanie i pełnienie nadzoru technicznego nad wybranymi systemami informatycznymi działającymi wewnątrz wydziału
 • prowadzenie wewnątrz wydziałowych baz danych, sporządzanie statystyk, analiz, wizualizacji oraz wykonywanie archiwizacji dokumentacji
 • prowadzenie audytu używanego przez wydział oprogramowania komputerowego, jego aktualizacja oraz interpretacja umów licencyjnych z tym związanych
 • bieżące analizowanie wykorzystania stanowisk informatycznych w celu ich optymalnego wykorzystania
 • archiwizowanie wewnątrz wydziałowej dokumentacji
 • pomoc w prowadzeniu wewnątrz wydziałowej gospodarki materiałowej, udział w komisjach inwentaryzacyjnych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa w systemie jednozmianowym
  – praca głównie w pozycji siedzącej
  – praca polegająca na obsłudze sprzętu komputerowego
  – praca wymaga dużej uwagi i skupienia
  – możliwość okresowej realizacji zadań w terenie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
  – praca przy komputerze powyżej połowy dobowego czasu pracy
  – praca na IV piętrze budynku- do III dojazd windą, następnie na piętro IV wejście po schodach
  – praca w budynku przystosowanym dla osób niepełnosprawnych z narządem ruchu, posiada podjazd pod windę
  – brak toalety przystosowanej dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok 6 miesięcy doświadczenia zawodowego (półtora roku) pracy w obszarze informatyki
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • przeszkolenie informatyczne
  • znajomość obsługi programów komputerowych oraz sprzętu informatycznego
  • prawo jazdy kat. B
  • znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym A
  • umiejętność obsługi sprzętu informatycznego, organizacji pracy własnej
  • kreatywność, samodzielność, komunikatywność
  • umiejętność współpracy
  • dyspozycyjność
  • umiejętność samodzielnego wykonywania analizy i wyciągania konstruktywnych wniosków

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe
 • przeszkolenie specjalistyczne w zakresie tworzenia i użytkowania baz danych w systemie informatycznym, umiejętność tworzenia użytkowych programów komputerowych
 • płynne poruszanie się w środowisku komputerowym zarówno w zakresie obsługi, eksploatacji i tworzenia oprogramowania informatycznego na potrzeby wydziału
 • posiadanie Poświadczenia Bezpieczeństwa dającego rękojmie zachowania tajemnicy w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzula co najmniej „poufne”
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • znajomość nowoczesnych technik i technologii
 • co najmniej 2 lata pracy w resorcie MSW w obszarze informatyki i korzystania z baz danych resortu MSW

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia prawa jazdy

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie, kwalifikacje, umiejętności itp.

Termin składania dokumentów:

  27-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty można przesyłać drogą pocztową na adres:
  Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Podwale 31-33 50-040 Wrocław
  lub składać osobiście – za potwierdzeniem odbioru – w siedzibie KWP we Wrocławiu – wejście od ul. Podwale 31-33 w dni powszednie od poniedziałku do piątku między godziną 8.00 a 15.00

Inne informacje:

  W aplikacji kandydaci powinni wskazać numer ogłoszenia o naborze. Wysokość proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik kwoty bazowej 1,466 co stanowi kwotę 2 747,04 zł brutto. O zakwalifikowaniu, niezakwalifikowaniu, sposobie rozparzenia aplikacji oraz zakończenia naboru kandydaci będą informowani drogą elektroniczną, w związku z tym w dokumentach należy podać adres poczty elektronicznej/e-mail. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani drogą elektroniczną (telefonicznie w przypadku braku adresu e-mailowego) o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów naboru oraz o stosowanych technikach (metodach) selekcji (np. test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna, zadanie praktyczne).
  Uwaga! Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonywana jest poprzez kryterium kompletności i terminowości, na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym należy zwrócić uwagę, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  Aplikacje niekompletne, nie zawierające wskazanych w ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń opatrzonych własnoręcznym podpisem kandydata lub złożone/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacje można przesyłać tradycyjną drogą pocztową (znaczenie ma data stempla pocztowego) lub składając w Punkcie Obsługi Interesanta KWP we Wrocławiu. Do udziału w naborze zachęca się osoby niepełnosprawne. KWP we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze.