Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • w Zespole ds. planowania i harmonogramu Biura Budżetu i Finansów

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Grzybowska 80/82
  00-844 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • weryfikacja z dokumentami źródłowymi danych dotyczących planów finansowych prezentowanych przez jednostki w informatycznym systemie Trezor,
 • współudział w opracowywaniu zbiorczych planów rzeczowo – finansowych wydatków budżetowych dysponentów nadzorowanych przez Prezesa KZGW w formach i układach wymaganych przez dysponenta głównego,
 • opracowywanie, we współpracy z jednostkami nadzorowanymi przez Prezesa KZGW i w porozumieniu z Ministerstwem Środowiska, harmonogramu realizacji wydatków budżetu oraz zapotrzebowania na środki budżetowe w informatycznym systemie Trezor,
 • prowadzenie ewidencji decyzji Ministra Finansów i zadań, które uzyskały dofinansowanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 • przekazywanie dysponentom III stopnia informacji o dokonanych zmianach w planach rzeczowo – finansowych,
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych dysponenta II stopnia w celu przekazania poprzez elektroniczną platformę usług administracji publicznej,
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych w informatycznym systemie obsługi budżetu państwa Trezor,
 • prowadzenie ewidencji księgowej dysponenta II stopnia KZGW.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – współdziałanie z wieloma instytucjami i podmiotami,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca biurowa przy komputerze,
  – brak w budynku barier architektonicznych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w obszarze związnym z obsługą systemu informatycznego Trezor i 1 rok doświadczenia zawodowego w dziale księgowości
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Znajomość systemu informatycznego Trezor wersja 3.0,
  • przeszkolenie z zakresu obsługi Systemu TREZOR.
  • znajomość podstaw rachunkowoiśći budżetowej.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie o charakterze administracyjno – finansowym,
 • ukończony kurs księgowości budżetowej,
 • znajomość podstaw rachunkowości finansowej,
 • znajomość systemu BUZA,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  30-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
  Grzybowska 80/82
  00-844 Warszawa
  (VI piętro, pok. 651 – kancelaria)

Inne informacje:

  Dokumenty należy składać lub przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „BBF/ph/3-2/2015” Za termin złożenia dokumentów uznaje się datę stempla pocztowego – placówki krajowej lub termin złożenia w kancelarii KZGW. Aplikacje nie zawierające kompletu dokumentów nie będą rozpatrywane. Wszystkie oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów, sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego.
  Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami. Aplikacje nieodebrane w okresie 3 miesięcy od terminu składania dokumentów oraz niespełniające wymogów formalnych zostaną komisyjnie zniszczone.

  UWAGA
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, spełniające wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.