Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw gospodarki nieruchomościami
 • w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Spokojna 4
  20-914 Lublin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Zamość
 • ul. Partyzantów 3,
  22-400 Zamość

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • uczestniczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych w I instancji oraz w trybach nadzwyczajnych prowadzonych według przepisów Kpa i przepisów prawa materialnego z lat 1945 – 1991,
 • opracowywanie projektów decyzji (postanowień) administracyjnych, pomoc w przygotowywaniu dokumentów i stanowisk dla organów II instancji (odwołania i zażalenia) i opracowywaniu projektów odpowiedzi na skargi kierowane do WSA,
 • gromadzenie materiału dowodowego i udział w przygotowywaniu projektów odpowiedzi na interpelacje poselskie, petycje, skargi i wnioski,
 • archiwizowanie dokumentacji stanowiącej akta spraw z zakresu stanowiska pracy.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych,
  – praca w siedzibie urzędu/ możliwe wyjazdy służbowe (w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych),
  – praca z koniecznością przemieszczania się po różnych piętrach i budynkach Delegatury w Zamościu LUW w Lublinie oraz poza nim,
  – praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym,
  – większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów telefonicznych, częste kontakty z interesantami.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem ekranowym,
  praca w niewielkich pokojach biurowych 2 i 3 osobowych,
  brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla osób niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości,
  brak oznaczeń dla osób niewidomych,
  brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, Kodeksu cywilnego, o gospodarce nieruchomościami oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw,
  • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, asertywność,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z orzecznictwem.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (świadectwo pracy lub zaświadczenie od pracodawcy),

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  07-07-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Lubelski Urząd Wojewódzki
  Spokojna 4/15
  20-914 Lublin

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 2000 – 2200 zł/mies. (+ dodatek stażowy).
  Planowany termin zatrudnienia: sierpień 2015 r.
  List motywacyjny winien być opatrzony numerem ogłoszenia oferty, a w przypadku ofert nadesłanych pocztą numer oferty powinien być zamieszczony na kopercie.
  O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do LUW w Lublinie.
  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia (prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń zamieszczonych na stronie internetowej LUW w Lublinie).
  Lista kandydatów zaproszonych do dalszego postępowania kwalifikacyjnego, termin
  i miejsce postępowania (nie później niż 7 dni przed podjęciem czynności) oraz wyniki postępowania opublikowane zostaną na stronie: http://bip.lublin.uw.gov.pl
  Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
  Po zakończeniu naboru oferty osób, które nie zostały wskazane do zatrudnienia, będą komisyjnie zniszczone.
  Więcej informacji i wzór oświadczeń na stronie: http://bip.lublin.uw.gov.pl