Ministerstwo Skarbu Państwa w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • w Biurze Ministra

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Skarbu Państwa
  ul. Krucza 36/Wspólna 6
  00-522 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • planowanie i organizowanie spotkań, prowadzenie terminarza spotkań przełożonego,
 • sporządzanie tez na spotkania, notatek i prezentacji,
 • kompletowanie materiałów związanych ze spotkaniami,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, innymi urzędami a także osobami i instytucjami w kraju i za granicą,
 • koordynowanie przygotowania listów gratulacyjnych, podziękowań i przemówień okolicznościowych,
 • uczestnictwo w pracach wybranych zespołów, konferencjach, sporządzanie protokołów,
 • gromadzenie niezbędnych informacji o instytucjach, firmach i osobach, z którymi Członek Kierownictwa pozostaje w kontakcie.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych. Praca poza godzinami pracy urzędu

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy monitorze ekranowym, wykorzystanie projektorów i innych urządzeń biurowych oraz służących prezentowaniu danych. Budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone
  z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre- syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami
  z samozamykaczami, niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność komunikacji, odporność na stres, asertywność,
  • dyspozycyjność,
  • wysoka kultura osobista,
  • znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym (A2)
  • znajomość przepisów dotyczących administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji Ministra Skarbu Państwa,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej.

wymagania dodatkowe

 • znajomość podstaw protokołu dyplomatycznego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia „poświadczenia bezpieczeństwa” uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej,
 • kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji,
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie A2 lub własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego na wymaganym poziomie.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  11-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Skarbu Państwa
  Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi, pok. 482
  ul. Krucza 36/Wspólna 6
  00-522 Warszawa

  z dopiskiem „oferta na stanowisko starszego inspektora w Biurze Ministra”

Inne informacje:

  Wymagane oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSP, w dziale ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Obligatoryjnymi etapami naboru jest ocena formalna nadesłanych ofert oraz rozmowa kwalifikacyjna. Co do zasady, przed rozmową kwalifikacyjną przeprowadzany jest test wiedzy. W zależności od liczby ofert, po analizie formalnej Komisja Rekrutacyjna może przeprowadzić analizę merytoryczną nadesłanych ofert. Po analizie formalnej
  i ewentualnie merytorycznej nadesłanych ofert wybrani kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną poinformowani o terminie postępowania i metodach selekcji telefonicznie lub na wskazany w ofercie adres poczty elektronicznej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje: tel. (0-22) 695-87-57. Zachęcamy do udziału osoby niepełnosprawne.