Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw ewidencji księgowej dochodów i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Oddziale Księgowości i Budżetu
 • w Biurze Inwestycji, Logistyki i Zamówień Publicznych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  45-082 Opole
  ul. Piastowska 14
Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • klasyfikacja i dekretacja dokumentów księgowych ZFŚS, dochodów budżetowych oraz sum depozytowych na zlecenie OUW,
 • ewidencjonowanie na bieżąco dowodów księgowych oraz analizowanie zapisów na kontach księgowych i uzgadnianie kont analitycznych i syntetycznych,
 • dokonywanie przypisów należności z tytułu dochodów budżetowych, analizowanie rodzajów wpłat oraz ich terminowości, analizowanie kont rozrachunkowych i podejmowanie czynności związanych z dochodzeniem należności zgodnie z odpowiednim trybem postępowania egzekucyjnego oraz terminowe odprowadzanie uzyskanych dochodów na odpowiedni rachunek budżetu państwa ,
 • sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych,
 • opracowanie okresowych informacji dotyczących realizacji planu ZFŚS oraz planu dochodów budżetowych OUW,
 • sporządzanie miesięcznych wykazów potrąceń rat pożyczek mieszkaniowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie Urzędu.
  Zagrożenie korupcją.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
  Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości,
  winda, toalety, podnośnik dla osób niepełnosprawnych.  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze księgowości
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o rachunkowości
  • znajomość ustawy o finansach publicznych,
  • znajomość programów finansowo-księgowych ,
  • znajomość klasyfikowania, dekretowania i księgowania,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej, o administracji rządowej w województwie oraz kodeksu postepowania administracyjnego.

wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej w jednostkach budżetowych,
 • znajomość: Word, Excel,
 • 6 miesięcy stażu pracy w obszarze księgowości w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu poświadczającego doświadczenie zawodowe w obszarze księgowości.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  30-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Opolski Urząd Wojewódzki
  Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 251
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole
  z dopiskiem „oferta pracy”Inne informacje:

  Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bip.opole.uw.gov.pl w zakładce: oferty pracy – ogłoszenia o naborze oraz na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW ( II piętro ).
  Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
  Niewykorzystane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 1.900 zł. brutto.
  Dodatkowe informacje: (77) 4524 256.