Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw zadań administracji architektoniczno – budowlanej, planowania przestrzennego oraz ds. organizacyjno – administracyjnych
 • w Oddziale Zamiejscowym w Słupsku w Wydziale Infrastruktury

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
  ul. Okopowa 21/27
  80-810 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Słupsk
 • Delegatura Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Słupsku,
  ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych dot.: pozwoleń na budowę lub rozbiórkę, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ich przeniesieniu oraz postępowań wznowieniowych związanych z w/w decyzjami,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych dot. zgłoszeń robót budowlanych oraz dot. zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych,
 • prowadzenie ewidencji (w wersji papierowej i elektronicznej) pism wpływających i wychodzących z wydziału, przygotowywanie dokumentacji z zakresu spraw kadrowych (listy obecności, ewidencja wyjść, delegacje itp.) oraz rozdzielanie przychodzącej korespondencji,
 • badanie uchwał rad gminnych dot. planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz opracowywanie wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, na etapie podjęcia przez rady gmin uchwał o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego,
 • badanie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego,
 • prowadzenie postępowania administracyjnego dot. odstępstw od warunków techniczno-budowlanych;

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • • zagrożenie korupcją i podejrzeniami o korupcję ,
  • stres związany z obsługą klientów zewnętrznych,
  • praca administracyjno – biurowa

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • • stanowisko pracy zlokalizowane w oddziale zamiejscowym w Słupsku
  • pokój biurowy mieści się na 3 piętrze wielokondygnacyjnego budynku, wyposażonego w windę,
  • wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych,
  • na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
  • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
  • praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
  • podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w instytucjach projektowych, wykonawczych lub administracji architektoniczno – budowlanej (w obszarze budownictwa)
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • asertywność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • komunikatywność,
  • znajomość i umiejętność interpretacji przepisów prawa dot. zagadnień budowlanych i administracyjnych
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej i ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne doświadczenie we wskazanym obszarze,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  25-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
  Punkt przyjęć korespondencji w holu budynku Urzędu przy wejściu „B”
  ul. Okopowa 21/27
  80-810 Gdańsk
  Na kopercie i liście motywacyjnym należy umieścić dopisek: 29/15

Inne informacje:

  W ciągu 3 tygodni od terminu składania ofert na stronie BIP Urzędu (http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/) w zakładce Praca w PUW/Terminy testów i rozmów zostanie opublikowana informacja zawierająca listę osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu procesu naboru wraz ze szczegółami dotyczącymi miejsca i daty przeprowadzenia tego etapu.

  W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
  Każde oświadczenie wymagane w ogłoszeniu powinno być zgodne z treścią ujęta w ogłoszeniu. Treść oświadczeń załączonych do dokumentów aplikacyjnych należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
  Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.
  Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

  Techniki i metody naboru:
  • weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
  • test wiedzy (opcjonalnie – zgodnie z obowiązującym regulaminem naboru zewnętrznego),
  • test praktyczny (opcjonalnie),
  • rozmowa kwalifikacyjna.

  Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku oraz skorzystania z wzorów oświadczeń, dostępnych na stronie BIP PUW w zakładce Praca.

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 2500 zł/mies. (+ wysługa lat).

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami tel.: (58) 30 77 584, (58) 30 77 141.