Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw ds. administracyjno-gospodarczych i obsługi archiwum
 • w Wydziale Organizacyjno-Finansowym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bydgoszcz i teren woj. kujawsko-pomorskiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie archiwum zakładowego Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
 • Wyjazdy służbowe z pracownikami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.
 • Prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem obsługi transportowej i wykonywanie w tym zakresie usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Urzędu, a przede wszystkim, prowadzenie przeglądów okresowych taboru samochodowego, przygotowywanie taboru samochodowego pod względem technicznym i eksploatacyjnym, ewidencja taboru samochodowego
 • Przygotowywanie opisów przedmiotów zamówienia na potrzeby zakupów części zamiennych i akcesoriów do samochodu służbowego
 • Udział w pracach komisji przetargowej w zakresie oceny zgodności proponowanego części i akcesoriów z zapisami SIWZ

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa oraz wyjazdy służbowe na terenie całej Polski. Praca
  na pełen etat 5 dni w tygodniu po 8 h. Siedziba Urzędu mieści się w budynku przy
  ul. Dworcowej 81 na V-VII piętrze. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, posiada windy.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Wykonywanie zadań w siedzibie urzędu, praca administracyjno-biurowa. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Wyjazdy służbowe.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia uprawniający do pełnienia funkcji archiwisty zakładowego,
  • prawo jazdy kat. B, co najmniej od 5 lat,
  • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność planowania i organizacji pracy,
  • umiejętność obsługi komputera (MS Word, Excel, poczta elektroniczna).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia prawa jazdy
 • kopia dokumentu poświadczającego ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia uprawniający do pełnienia funkcji archiwisty zakładowego
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  04-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  Dworcowa 81
  85-009 Bydgoszcz

Inne informacje:

  • Nie będą rozpatrywane oferty, które:
   nie spełniają wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu,
   złożone po terminie – przy przesyłaniu oferty do Regionalnej Dyrekcji decyduje data stempla pocztowego,
   bez wymaganych dokumentów,
   bez własnoręcznych podpisów kandydatów na załączonych dokumentach,
   w przypadku braku oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, opatrzonego własnoręcznym podpisem oraz datą.
   Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych oraz oferty kandydatów niewyłonionych do zatrudnienia w służbie cywilnej można odebrać w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru; po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.
   Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru zostaną telefonicznie powiadomione o terminie testu sprawdzającego wiedzę z zakresu wymienionego w ogłoszeniu, natomiast osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym fakcie informowane.
   Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 052 506-56-66 wew. 6013.