Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie

 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw obsługi finansowo – księgowej, rozliczania płac i ubezpieczeń społecznych oraz ewidencji mienia
 • w Wydziale Organizacyjno – Finansowym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 0.6

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn

Miejsce wykonywania pracy:

 • Olsztyn

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw wynikających z rachuby płac polegających na sporządzaniu list płac, prowadzeniu ewidencji wynagrodzeń, obsługi programów kadrowo-płacowych, Płatnik, PFRON,
 • sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS, raportów imiennych (RCA, RZA, RSA, RMUA), deklaracji miesięcznych DRA oraz rocznych IWA,
 • prowadzenie ewidencji oraz oznakowania środków trwałych i wyposażenia w celu rejestracji majątku oraz ustalenia jego zgodności ze stanem faktycznym,
 • sporządzanie wykazów majątku zbędnego w celu jego likwidacji, sprzedaży lub przekazania, w tym sporządzanie projektów umów o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie, umów darowizny lub użyczenia,
 • uzgadnianie stanu środków trwałych i wyposażenia ze stanem księgowym w celu ustalenia zgodności sald,
 • przygotowywanie pod względem organizacyjnym i technicznym okresowych inwentaryzacji majątku Regionalnej Dyrekcji oraz rozliczanie inwentaryzacji w celu naniesienia stosownych zmian w prowadzonej ewidencji środków trwałych,
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych z tytułu rozliczenia podatku od wynagrodzeń.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno – biurowa,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze,
  – siedziba jednostki usytuowana jest na trzech kondygnacjach, w tym tylko jedna (parter) dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Obiekt posiada podjazd dla wózków inwalidzkich, w bocznej części budynku, umożliwiający wjazd na parter. Także na tej kondygnacji znajduje się toaleta, przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W pozostałej części budynku istnieją bariery architektoniczne w postaci braku windy, wąskich ciągów komunikacyjnych oraz odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obsłudze finansowo-księgowej przy naliczaniu płac,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów z zakresu: rachunkowości, finansów publicznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych (ZUS),
  • znajomość Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.05.2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe,
  • znajomość Kodeksu pracy,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • umiejętność obsługi programu PŁATNIK,
  • umiejętność obsługi komputera MS Excel, Ms Word,
  • umiejętności organizacji pracy w zespole,

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie średnie lub wyższe ekonomiczne,
 • przeszkolenie z zakresu: obsługi finansowo-księgowej, naliczania płac, prowadzenia ewidencji środków trwałych,
 • umiejętność obsługi programów kadrowo – płacowych i finansowo-księgowych, w tym programów: Kadry i Płace, F-K , VideoTel, TREZOR, Wyposażenie,
 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w zakresie gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie świadectw pracy lub inne dokumenty, a gdy osoba pozostaje w stosunku pracy, zaświadczenie potwierdzające 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obsłudze finansowo-księgowej przy naliczaniu płac. W przypadku osób, które odbyły staż zawodowy zaświadczenie o odbytym stażu.

Termin składania dokumentów:

  08-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie
  ul. Dworcowa 60 (parter, pok. nr 2)
  10-437 Olsztyn

Inne informacje:

  Uprzejmie informujemy kandydatów, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów, w tym oświadczeń zawierających własnoręczny podpis aplikanta.
  W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę uważa się datę jej nadania w placówce pocztowej. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie jego przeprowadzenia. Oferty nie zakwalifikowane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji. Z Regulaminem naboru na wolne stanowiska pracy w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie można zapoznać się na naszej stronie BIP.
  Prosimy o przesyłanie dokumentów z dopiskiem „nabór na stanowisko starszego inspektora ds. obsługi finansowo – księgowej, rozliczania płac i ubezpieczeń społecznych oraz ewidencji mienia”.
  Dodatkowe informację można uzyskać pod nr tel. (89) 53 72 103 (kwestie merytoryczne) lub nr tel. (89) 53 72 114 (kwestie formalne).