Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw ochrony gatunkowej zwierząt, roślin i grzybów, krajowych form ochrony przyrody oraz szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt chronionych
 • w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
  al. J. Piłsudskiego 38
  35 – 001 Rzeszów

Miejsce wykonywania pracy:

 • Rzeszów i teren woj. podkarpackiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną częściową oraz na odstępstwa w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną ścisłą;
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji w sprawie ustalenia i likwidacji stref ochrony ostoi oraz stanowisk roślin i grzybów objętych ochroną gatunkową, stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową, a także prowadzenie rejestru ustalonych stref;
 • sporządzanie dokumentacji przyrodniczej dotyczącej rezerwatów przyrody, w tym przygotowywanie projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;
 • dokonywanie oględzin i szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta gatunków chronionych;
 • prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem projektów decyzji zezwalających na wycinkę drzew w pasie drogowym;
 • sporządzanie okresowych raportów dla Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczących wydanych zezwoleń oraz przypadków schwytania lub zabicia zwierząt gatunków objętych ochroną ścisłą.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca administracyjno – biurowa, częste wyjazdy w teren,
  praca przy monitorze ekranowym,
  kontakt z klientem zewnętrznym

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca wykonywana w budynku Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. J. Piłsudskiego 38 i terenie województwa podkarpackiego,
  wejście do budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,
  winda o wymiarach długość 120 cm, szerokość 95 cm, wejście 70 cm (drzwi otwierane na zewnątrz),
  brak oznaczeń, specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
  przy wykonywaniu czynności w terenie istnieje ryzyko pogryzienia przez zwierzęta, owady

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie w zakresie ochrony środowiska lub leśnictwa
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w zakresie ochrony środowiska lub ochrony przyrody lub leśnictwa
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
  • znajomość ustawy o ochronie przyrody;
  • znajomość ustawy o lasach;
  • znajomość aktów wykonawczych do ww. ustaw;
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej;
  • umiejętność obsługi komputera programów pakietu MS. Office.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe w zakresie: biologia lub ochrona środowiska lub leśnictwo lub pokrewne
 • wiedza w zakresie gospodarki łowieckiej;
 • wiedza w zakresie dendrologii;
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej;
 • prawo jazdy kat. B;
 • umiejętność obsługa GPS;
 • umiejętność analizy materiałów kartograficznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych (wykształcenie, doświadczenie)
 • kopia prawa jazdy potwierdzającego posiadanie uprawnienia do kierowania samochodem osobowym (kat. B) lub oświadczenie o posiadaniu takiego uprawnienia

Termin składania dokumentów:

  20-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  Al. Piłsudskiego 38/Rzeszów
  35-001 Rzeszów

Inne informacje:

  Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl (Praca/Wzory oświadczeń). Oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie. Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie RDOŚ w Rzeszowie. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych możliwe są do odebrania w terminie 1 miesiąca od dnia opublikowania wyniku naboru. Oferty kandydatek/kandydatów wyłonionych a niezatrudnionych możliwe są do odebrania w terminie 3 miesięcy od objęcia stanowiska przez wybranego kandydata. Niewykorzystane oferty i nieodebrane w terminie zostaną zniszczone komisyjnie.
  Kandydatki/Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą poinformowani telefonicznie lub e – mailem
  Nabór składa się z następujących etapów: selekcji ofert pod kątem spełniania wymagań formalnych, sprawdzianu wiedzy (wraz ze sprawdzeniem umiejętności obsługi komputera programów pakietu MS. Office), rozmowy kwalifikacyjnej. Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
  Dodatkowe informacje tel. (17) 785 00 44