Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie

 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw ochrony gatunkowej
 • w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  ul. Firlika 20; 71 – 637 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postepowań w sprawie wydawania zezwoleń Regionalnego Dyrektora w stosunku do gatunków dziko wystepując.roslin i grzybów objętych ochroną cześciową, na niektóre czynności podlegaj.zakazom w stosunku gatunków roślin i grzybów objetych ochroną ścisłą,opiniowanie wniosków GDOŚ w spr.wydw.zezwolenia na niektórych czynności w stosu.do gatunków roślin i grzybów objęt.ochroną ścisłą
 • Prowadzenie postępow.w sprawie wydawania zezwoleń na czynnośc.podlegają.zakazom i ograniczeni.w stosunku do dziko występuja.zwierząt objetych ochroną cześciową, na niektóre czynnoś.podlegaj.zakazom lub ograniczeni.w stosu.do gatunków zwierząt objetych ochroną ścisłą oraz opiniowan.wniosk.w spr.wydania zezwole.GDOŚ na niektór.czynnoś.podleg.zakazom w stosun.do gatunk.zwierz.obj.ochr.ścisł
 • Prowadzenie postęp.w spr.ustalania i likwidowania stref ochronnych ostoi roslin,zwierąt i grzybów(miejsce rozrodu i regularn.przebywania)określ.w przep.wykonawcz.do ustawy o ochronie przyrody oraz prowadz.procedury wydawania zezwoleń na wycinanie drzew lub krzewów,przebywania w ostoi osób z wyjąt.właściciela nieruchomości oraz osób spraw.zarząd czy wykonuj.zlecone przez właściciela prace
 • Prowadzenie spraw dotyczacych chwytania dzikich zwierzat, w tym rannych i osłabionych, przemieszczania do ośrodka lub do miejsca regularnego przebywania.
 • Prowadzenie procedur dotyczacych oględzin i szacowania szkód, wysokości wypłat odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta podlegające ochronie.
 • Prowadzenie postepowania w sprawie wydawania zezwoleń na posiadanie, przetrzymywanie, sprawaadzanie z zagranicy żywych gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi zaliczanych do kategorii II celem kontroli nad właściwym i prawidłowym funkcjonowaniem tego przepisu.
 • Opiniowanie i uzgadnianie przedkładanych projektów dofinansowanych ze środków UE.Przygotowywanie projektów i wniosków o finansowanie zadań z zakresu ochrony gatunków ze środków unijnych i innych źródeł pozabudźetowych.
 • Przygotowywanie projektów dedcyzji ustalających warunki prowadzenmia robót polegajacych na regulacji wód oraz budowie wałów przeciwpowodziowych,a także robót melioracyjnych,odwodnień budowlanych oraz innych robót ziemmnych zmieniających stosunki wodne na terenach o szczeglnych wartościach przyrodniczych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – Praca o charakterze administracyjno-biurowym w pozycji siedzącej, wymuszonej, konieczność koncentracji uwagi podczas wykonywanej pracy, opracowywanie dokumentów, praca i czynności koncepcyjne, obciążenie wzroku związane z pracą przy monitorach ekranowych.
  – Na stanowisku pracy występują zadania polegające na wyjazdach krajowych oraz lustracje terenowe i prace narażające na utratę zdrowia (choroby przenoszone przez kleszcze itd.), zabrudzenia, uszkodzenia odzieży wierzchniej, konieczność przedzierania się przez dany teren czasem w trudnych warunkach (tereny podmokłe szczególnie przy szacowaniu szkód bobrowych)
  – Na stanowisku występuje stres związany z zachowaniem terminów i obsługą klientów zewnętrznych tj. obywateli, przedstawicieli organów samorządowych. Praca pod presją czasu.
  – Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer,drukarka,skaner,kserokopiarka,niszczarka dokumentów).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – Obiekt przy ul. T.Firlika 20 w Szczecinie, niebędący własnością RDOŚ, dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
  – Pomieszczenia biurowe RDOŚ oraz stanowiska pracy Wydziałów w Szczecinie, znajdują się na I pietrze budynku 5 piętrowego (biurowiec).
  – Stanowisko pracy wyposażone jest w monitor ekranowy, komputer, wspólną drukarkę, telefon, kserokopiarkę sieciową znajdującą się w specjalnym pomieszczeniu dla drukarek.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w obszarze ochrony przyrody lub środowiska.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o ochronie przyrody, znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
  • ogólna wiedza przyrodnicza, umiejetność rozpoznawania gatunków podlegających ochronie i ich siedlisk,
  • znajomość form ochrony przyrody,
  • komunikatywność i umiejetność pracy w zespole oraz umiejętność organizacji pracy i obsługi komputera.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe profilowane z zakresu ochrony środowiska, przyrody lub leśne,
 • umiejetność pracy z systemami GIS,
 • znajomość ustawy o lasach, prawa łowieckiego, prawa wodnego,
 • znajomość konwencji międzynarodowych z zakresu ochrony przyrody,
 • 6 miesiecy doświadczenia w pracy w jednostkach zajmujących się ochroną przyrody lub środowiska (umowy cywilnoprawne,świadectwa pracy,zakresy obowiązków i inne)z których jednoznacznie wynika okreś doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w obszarze ochrony przyrody lub środowiska).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu wskazujaca na posiadanie 6 miesiecznego doświadczenia w pracy w administracji publicznej w obszarze ochrony przyrody lub środowiska

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  05-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  Firlika 20
  71-637 SZCZECIN
  z dopiskiem (st.inspektor-ochrona gatunkowa)

Inne informacje:

  – W ofercie należy podać dane kontaktowe m.in. adres e-mail, numer telefonu.
  – Wymagane dokumenty i oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Wzór oświadczeń zamieszczono na stronie BIP RDOŚ w Szczecinie (zakładka – oświadczenia).
  – Oferty należy składać w zamkniętych kopertach.
  – Oferty otrzymane po terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  – Oferty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wytypowani do zatrudnienia, są niszczone komisyjnie, po upływie 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji. Oferty te mogą zostać na wniosek adresata, odebrane osobiście u pracownika Kadr.
  – Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 914305-220 (Kadry); 914305-224(Naczelnik).
  – Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  – Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.