Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie

 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw finansowo-księgowych
 • Zespole Budżetu i Finansów

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Firlika 20; 71-637 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw wynikajacych z rachuby płac, rozliczeń krajowych i zagranicznych podrózy służbowych, zaliczek stałych i okresowych oraz obsługa finansowo-księgowa polegajaca na sporządzaniu listy płac i odprowadzanie składek ZUS i podatków.
 • Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych polegającej na przygotowywaniu przelewów i księgowaniu dokumentów jak również obsługa środków pochodzacych ze źródeł pozabudżetwoych w tym funduszy krajowych i europejskich, w ramach projektów realizowanych przez RDOŚ w Sczecinie.
 • Prowadzenie rejestru zawartych umów zleceń, umów o dzieło oraz ewidencji wydatków strukturalnych.
 • Prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych.
 • Uczestniczenie w sporzadzeniu dokumentów: rozliczeniowych ZUS, zgłoszeniowych do ubezpiczenia ZUS, zgłoszeniowych płatników ZUS oraz innej korespondencji prowadzonej z ZUS.
 • Uczestniczenie w sporządzaniu sprawozdań finansowych i statystycznych(miesięcznych, kwartalnych i rocznych).

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – Praca o charakterze administracyjno-biurowym w pozycji siedzącej, wymuszonej, konieczność koncentracji uwagi podczas wykonywanej pracy, opracowywanie dokumentów, praca i czynności koncepcyjne, obciążenie wzroku związane z pracą przy monitorach ekranowych.
  – Na stanowisku pracy występują zadania polegające na wyjazdach krajowych.
  – Na stanowisku występuje stres związany z zachowaniem terminów i obsługą klientów zewnętrznych tj. obywateli, przedstawicieli organów samorządowych. Praca pod presją czasu.
  – Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer,drukarka,skaner,kserokopiarka,niszczarka dokumentów).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – Obiekt przy ul. T.Firlika 20 w Szczecinie, niebędący własnością RDOŚ, dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
  – Pomieszczenia biurowe RDOŚ oraz stanowiska pracy Wydziałów w Szczecinie, znajdują się na I pietrze budynku 5 piętrowego (biurowiec).
  – Stanowisko pracy wyposażone jest w monitor ekranowy, komputer, wspólną drukarkę, telefon, kserokopiarkę sieciową znajdującą się w specjalnym pomieszczeniu dla drukarek.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze księgowości budźetowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepsów z zakresu rachunkowości, finansów publicznych, podatków ZUS,
  • znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych,
  • umiejętności organizacji pracy i pracy w zespole,
  • rzetelność i terminowość,
  • umiejetność obsługi komputera MS EXel, MS Word, POczta elektroniczna.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • przeszkolenie z zakresu obsługi finansowo-księgowej,
 • umiejetność obsługi programów finansowo-księgowych
 • 6 miesiecy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu wskazujaca na posiadanie 6 miesięcznego doświadczenia w pracy w obszarze księgowości budżetowej (umowy cywilnoprawne, świadectwa pracy, zakresy obowiązków i inne ) z których jednoznacznie wynika okres doświadczenia zawodowego w obszarze księgowości budżetowej

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  01-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  Firlika 20
  71-637 SZCZECIN
  Z dopiskiem(konkurs do ZBiF)

Inne informacje:

  – W ofercie należy podać dane kontaktowe m.in. adres e-mail, numer telefonu.
  – Wymagane dokumenty i oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Wzór oświadczeń zamieszczono na stronie BIP RDOŚ w Szczecinie (zakładka – oświadczenia).
  – Oferty należy składać w zamkniętych kopertach.
  – Oferty otrzymane po terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  – Oferty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wytypowani do zatrudnienia, są niszczone komisyjnie, po upływie 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji. Oferty te mogą zostać na wniosek adresata, odebrane osobiście u pracownika Kadr.
  – Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 914305-220 (Kadry); 914305-218 (Główny Księgowy).
  – Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.