Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw ocen oddziaływania na środowisko
 • w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu,
  Pl. Powstańców Warszawy 1,
  50-153 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
 • wydawanie opinii i uzgodnień w ramach ocen oddziaływania na środowisko,
 • wydawanie postanowień w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • •praca administracyjno – biurowa,
  •krajowe wyjazdy służbowe – kontakty zewnętrzne,
  •praca przy obsłudze komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • •stanowiska pracy znajdują się w pomieszczeniach biurowych, usytuowanych na III piętrze z dostępem do światła dziennego,
  •stanowisko pracy wyposażone jest w zestaw komputerowy, drukarkę, kserokopiarkę i telefon stacjonarny,
  •budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie profilowane (ochrona środowiska) lub średnie ogólne i ukończenie szkoły policealnej o profilu: ochrona środowiska.
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustaw: o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko; Ustawy o odpadach; Prawo wodne; Prawo ochrony środowiska; Kodeks postępowania administracyjnego – oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  26-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  50-153 Wrocław,
  Pl. Powstańców Warszawy 1
  (budynek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu),
  lub składać w pokoju 3206 (sekretariat) z dopiskiem „Oferta zatrudnienia – WOF.110.7.2015”

Inne informacje:

  •Prosimy o podanie danych kontaktowych: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
  •Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą poinformowani telefonicznie lub mailem.
  •Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę oraz własnoręczny podpis.
  •Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
  •W terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert, istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów aplikacyjnych. Dokumenty nieodebrane w terminie, zostaną komisyjnie zniszczone.
  •Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 340-68-35 lub (71) 340-60-22.