Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw rynków detalicznych
 • w Departamencie Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ­udział w monitorowaniu funkcjonowania detalicznego rynku energii elektrycznej i paliw gazowych oraz działalności przedsiębiorstw energetycznych,
 • wspomaganie prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie zatwierdzania programów zgodności, zapewniających niedyskryminacyjne traktowanie uczestników systemu elektroenergetycznego i gazowego oraz instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnych na rynku energii elektrycznej oraz paliw gazowych,
 • ­realizacja obsługi witryny kalkulatora taryf energetycznych,
 • uczestniczenie w procesie udzielania odpowiedzi na skargi odbiorców, związane z procedurą zmiany sprzedawcy energii elektrycznej i paliw gazowych,
 • ­udział w organizowaniu i przeprowadzaniu przetargów dotyczących wyłaniania sprzedawców z urzędu w sektorze elektroenergetycznym.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne
  i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są na II, IV i V piętrze budynku.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub ekonomiczne lub techniczne lub wyższe i studia podyplomowe kierunkowe,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • podstawowa znajomość rynku energii elektrycznej i paliw gazowych,
  • ­podstawowa znajomość KPA,
  • ­podstawowa znajomość krajowego prawa energetycznego w zakresie dotyczącym obszaru zmiany sprzedawcy energii, niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu, treści zawartych umów,
  • ­podstawowa umiejętność interpretacji przepisów prawa oraz stosowania prawa w praktyce,
  • ­komunikatywność,
  • ­umiejętność pracy w zespole,
  • ­umiejętność pracy z trudnym klientem,
  • ­umiejętność obsługi pakietu MS Office,

wymagania dodatkowe

 • ­wykształcenie wyższe magisterskie prawnicze lub ekonomiczne lub techniczne lub wyższe magisterskie i studia podyplomowe kierunkowe,
 • ­co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze energetycznym lub w obszarze postępowań administracyjnych lub obszarze obsługi prawnej lub w obszarze analiz ekonomicznych lub obszarze ochrony konsumentów i konkurencji,
 • ­podstawowa znajomość prawa europejskiego, w zakresie dotyczącym obszaru zmiany sprzedawcy energii, niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu, treści zawartych umów,
 • ­podstawowa znajomość prawa ochrony konkurencji i konsumentów w zakresie przepisów dot. ochrony konsumentów,
 • ­znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje)
 • ­kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji (certyfikaty językowe, itp.).

Termin składania dokumentów:

  14-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Regulacji Energetyki
  Biuro Dyrektora Generalnego – Wydział Kadr i Szkoleń
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa
  z dopiskiem: ”DRR – starszy inspektor”

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Umowa na zastępstwo.
  Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Druki oświadczeń dostępne są na stronie BIP URE.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Aplikacje prosimy składać bezpośrednio w kancelarii URE bądź przesyłać pocztą.
  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
  Zachęcamy osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w naborze.

  Planowane techniki i metody naboru:
  – weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
  – test wiedzy,
  – zadanie symulacyjne,
  – wywiad strukturalizowany.

  Do zadania symulacyjnego i wywiadu strukturalizowanego dopuszczonych zostanie nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów, którzy uzyskają co najmniej 60% punktów z testu wiedzy.

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”.
  W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 487 56 77.