Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw bezpieczeństwa higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 0.25

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Statystyczny w Zielonej Górze
  ul. Spokojna 1
  65-954 Zielona Góra

Miejsce wykonywania pracy:

 • Zielona Góra

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • szkolenie pracowników w zakresie bhp oraz przeprowadzanie instruktaży ogólnych dla nowo przyjmowanych pracowników,
 • przeprowadzanie okresowych kontroli warunków pracy, przestrzeganie przez pracowników przepisów o bhp oraz przygotowywanie wniosków pokontrolnych,
 • udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bhp,
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, w drodze z miejsca zamieszkania do pracy i z pracy do miejsca zamieszkania oraz kompletowanie i przechowywanie dokumentów w tym zakresie,
 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy,
 • dokonywanie okresowych kontroli i ocen wykonywania obowiązków w zakresie ppoż. oraz przygotowywanie wniosków pokontrolnych,
 • opracowanie i aktualizowanie programów szkoleń w zakresie ochrony ppoż,
 • prowadzenie stałego nadzoru stanu ochrony ppoż. Urzędu i terenu przyległego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • • praca w siedzibie Urzędu,
  • użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • • wymuszona pozycja ciała,
  • oświetlenie sztuczne i naturalne,
  • praca przy monitorze ekranowym,
  • brak windy,
  • przy wejściu do budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie profilowane-zawód technik bhp
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata stażu pracy w służbie bhp lub wykształcenie wyższe profilowane
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • ukończone szkolenie inspektorów ochrony ppoż. lub tytuł zawodowy technika pożarnictwa,
  • praktyczna znajomość przepisów w zakresie bezpieczeństwa higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej.

wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi komputera w zakresie podstawowych narzędzi biurowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  10-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Statystyczny
  Spokojna 1
  65-954 Zielona Góra

Inne informacje:

  Oferty otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Dokumentów aplikacyjnych nie odsyłamy. Prosimy o odniesienie się do wszystkich wymagań zawartych w ogłoszeniu. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (68) 3223131.