Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu

 • Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw kontroli wyrobów budowlanych
 • w Wydziale Wyrobów Budowlanych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  ul. Ozimska 19
  45-057 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola wprowadzania do obrotu i udostępniania na rynku krajowym wyrobów budowlanych, w szczególności prowadzenie planowych i doraźnych kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu oraz zlecanie badań pobranych w toku kontroli próbek wyrobów budowlanych,
 • przekazywanie Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego informacji o przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu oraz wydanych postanowieniach i decyzjach, a także o wydanych opiniach dla organów celnych o wyrobach budowlanych (obsługa Systemu Nadzoru nad Rynkiem Wyrobów Budowlanych),
 • przekazywanie Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów powiadomień o wynikach kontroli wyrobów budowlanych, wszczęciu postępowania oraz wydaniu decyzji (obsługa systemu HERMES),
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji z zakresu wyrobów budowlanych,
 • wydawanie dla organów celnych opinii o wyrobach budowlanych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa,
  praca terenowa poza siedzibą urzędu – wykonywanie czynności kontrolnych na terenie woj. opolskiego,
  kierowanie służbowym samochodem osobowym,
  zagrożenie korupcją,
  kontakty z osobami podmiotami zewnętrznymi.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Lokalizacja biura – I piętro, windy, toalety dla osób niepełnosprawnych, drzwi w pokojach biurowych nie przystosowane do wózków inwalidzkich. Praca przy komputerze i w terenie.
  Inne
  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie zaproszeni na postępowanie rekrutacyjne. Prosimy o podanie w CV nr telefonu kontaktowego. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie po upływie 3-mcy. (prosimy nie dołączać oryginałów dokumentów). Proponowane wynagrodzenie: około 2500 brutto + dodatek stażowy. Dodatkowe informacje pod nr 77 4531884, 4414415, 4414416, wew.19

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie techniczne z zakresu budownictwa
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • posiadanie prawa jazdy kat. B,
  • dobra znajomość przepisów ustawy o wyrobach budowlanych oraz wydanych do niej aktów wykonawczych, rozporządzenia Nr 305/2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG, ustawy o systemie oceny zgodności, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie dot. kontroli przedsiębiorców oraz ustawy Kodeks
  • znajomość przepisów prawa budowlanego
  • znajomość przepisów techniczno-budowlanych i bhp w budownictwie.

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w budownictwie lub w pracy w komórce orzeczniczej lub inspekcyjno-kontrolnej,
 • posiadanie ograniczonych uprawnień w co najmniej jednej ze specjalności: konstrukcyjno-budowlanej albo instalacyjnej w zakresie sieci,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • systematyczność, rzetelność,
 • komunikatywność,
 • zdolność analitycznego myślenia i selekcjonowania informacji,
 • odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  29-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  ul.OZIMSKA 19, pokój nr 112
  45-057 OPOLE

Inne informacje: