Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

 • Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw kontroli
 • w Dziale Inspekcji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
  ul. Langiewicza 26
  35-101 Rzeszów

Miejsce wykonywania pracy:

 • Przemyśl
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Przemyślu
  Pl. Dominikański 3
  37-700 Przemyśl

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w szczególności w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym oraz wprowadzania do obrotu i stosowania substancji chemicznych,
 • prowadzenie rejestrów, ewidencji oraz elektronicznych baz: poważnych ekoawarii, zakładów dużego i zwiększonego ryzyka, potencjalnych sprawców poważnych awarii i stacji paliw,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji, wystąpień, zarządzeń pokontrolnych oraz innych dokumentów lub zbiorczych opracowań.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w siedzibie urzędu i w terenie,
  – praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
  – praca w pozycji siedzącej, wymuszonej,
  – kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko pracy mieści się na 1 piętrze,
  – budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim oraz mających problemy z poruszeniem się po schodach – I-piętrowy budynek,
  – brak windy.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy Prawo Ochrony Środowiska,
  • znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska,
  • znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • umiejętność obsługi komputera oraz pakietu MS Office (Word, Excel, Access),

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie z zakresu ochrony środowiska,
 • prawo jazdy,
 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty, z których wynika faktyczny okres zatrudnienia i wykonywane zadania),
 • kopia prawa jazdy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  27-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
  ul. Langiewicza 26
  35-101 Rzeszów
  Z dopiskiem: „Rekrutacja – Przemyśl”

Inne informacje:

  Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem (wzór oświadczeń dostępny jest na stronie internetowej www.bip.wios.rzeszow.pl).
  Wykaz kandydatów, których oferty spełniły wymagania formalne zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie wraz z terminem kolejnego etapu rekrutacji.
  Dokumenty aplikacyjne kandydatów uczestniczących w procesie rekrutacji, nie wyłonionych w trakcie naboru możliwe będą do odebrania w ciągu 2 tygodni od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie oferty te podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
  Dokumenty aplikacyjne kandydatów wymienionych w protokole naboru, ale nie zatrudnionych, podlegają komisyjnemu zniszczeniu nie wcześniej niż po upływanie 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru.
  Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

  Metody i techniki stosowane w naborze:
  – weryfikacja formalna dokumentów,
  – sprawdzian wiedzy:
  * pisemny – w przypadku zakwalifikowania więcej niż 10 kandydatów,
  * ustny – w przypadku zakwalifikowania mniejszej liczby osób – podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
  – próbki pracy – sprawdzające umiejętność obsługi komputera,
  – rozmowa kwalifikacyjna.

  Planowany termin zatrudnienia: maj 2015 r.
  Dodatkowe informacje, w tym informacje o wysokości proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod nr tel. 17 850-56-23.